FA­REL­LE VILL VI­SA V GEN P BIBBLAN

Så tän­ker hon gui­da till yr­kes­li­vet.

Danderyds Nyheter - - Portada - Hel­le Ki­ker­puu hel­le.ki­ker­puu@di­rekt­press.se

Dan­de­ryds­bon Fa­rel­le Je­an-Si­mon vill hjäl­pa and­ra att hit­ta sin in­re driv­kraft och rätt i yr­kes­li­vet. Nu vill hon ska­pa mö­tes­plat­ser på bib­li­o­te­ken i kom­mu­nen.

När Fa­rel­le Je­an-Si­mon blev sjuk­skri­ven och bör­ja­de pla­ne­ra att star­ta eget fö­re­tag spen­de­ra­de hon många tim­mar på bib­li­o­tek i Mör­by cent­rum, Stocksund och Bergs­ham­ra. Hon la mär­ke till att bib­li­o­te­ken var fyll­da med män­ni­skor – unga per­so­ner, ny­an­län­da och and­ra som på oli­ka sätt sök­te ar­be­te el­ler vil­le tes­ta någon­ting nytt i li­vet.

– Jag bör­ja­de hjäl­pa till och ge tips om oli­ka vägar man kan gå, oli­ka ut­bild­ning­ar som finns och ar­be­ten som skul­le pas­sa. Det var ba­ra ro­ligt och jag har myc­ket er­fa- ren­het från att ha job­bat på Ar­bets­för­med­ling­en där jag coachat ar­bets­sö­kan­de.

I ju­las skrev hon till kom­mu­nen och Dan­de­ryds bib­li­o­tek med ett för­slag – Möj­lig­he­ter­nas öp­pet hus på bib­li­o­te­ken.

– Jag vill ska­pa en plats som är öp­pen för al­la där man kan få tips och enkla­re yr­kes- och stu­di­e­väg­led­ning. Mitt för­slag är att jag er­bju­der det­ta på bib­li­o­te­ket el­ler en an­nan plats i kom­mu­nen kost­nads­fritt.

Brin­ner för att hjäl­pa

Tan­ken är att folk kan drop­pa in för att fram­ar­be­ta en mind­re kart­lägg­ning av in­tres­sen och er­fa­ren­he­ter och kom­ma vi­da­re i yr­kes­li­vet. Tjäns­ten skul­le va­ra kost­nads­fri men sam­ti­digt skul­le Fa­rel­le gö­ra li­te re­klam för sitt fö­re­tag ”För att du kan”, för de som vill ha yt­ter­li­ga­re coaching i yr­kes­li­vet.

– Det här är nå­got jag brin­ner för. Jag äls­kar att hjäl­pa folk och coacha dem att hit­ta rätt i yr­kes­li­vet och hit­ta sin in­re driv­kraft, sä­ger hon.

Fa­rel­le tyc­ker att Ar­bets­för­med­ling­en är väl­digt bra och att man bör vän­da sig dit. Men vad hon er­bju­der är en mer djup­gå­en­de kart­lägg­ning av per­so­nens in­re driv­kraft, mål och hur man tar sig dit på bäs­ta sätt.

Sin egen driv­kraft att hjäl­pa and­ra att hit­ta rätt i yr­kes­li­vet har hon fått från si­na för­äld­rars er­fa­ren­he­ter.

– Mi­na för­äld­rar kom­mer från Hai­ti och jag har va­rit, och är, på­ver­kad av dem. Jag vill gö­ra skill­nad, kom­ma nå­gon­stans och in­te li­da i fat­tig­dom el­ler ra­sism, sä­ger hon.

Vän­tar på svar

Fa­rel­le har fått ett svar från kom­mu­nen som tyck­te att för­sla­get lät väl­digt in­tres­sant, men att det kun­de bli svårt med ut­rym­me och dy­likt.

– Jag är en obot­lig op­ti­mist och sva­ra­de att det sä­kert går att lö­sa, an­ting­en att jag er­bju­der ut­rym­me el­ler nå­got lik­nan­de, men än så länge har de in­te sva­rat på det.

Jag vill ska­pa en plats som är öp­pen för al­la där man kan få tips och enkla­re yr­kes- och stu­di­e­väg­led­ning.

FO­TO: HE­GE HELL­STRÖM

SER MÖJ­LIG­HE­TER. Fa­rel­le Je­anSi­mon vill coacha and­ra och ge råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.