Stort en­ga­ge­mang för fram­tids­byg­gen

För­ra ons­da­gen de­bat­te­ra­des bygg­na­tio­nen i Danderyd. Över 400 bo­en­de samt re­pre­sen­tan­ter från de lo­ka­la par­ti­er­na var på plats i Dan­de­ryds gym­na­si­ums au­la.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

De­batt­kväl­len i för­ra vec­kan med te­ma ”Danderyd – Träd­gårds­stad el­ler höga hus?” ar­ran­ge­ra­des av Dan­de­ryds vil­laä­gar­för­e­ning.

– Vå­ra in­tres­sen är att be­va­ra Dan­de­ryds kom­muns kärn­vär­den, det som gör att folk flyt­tar hit och vill bo kvar, sä­ger Lars Avél­lan, en av de som en­ga­ge­rar sig i bygg­frå­gor.

Kom­mu­nens kärn­vär­den, me­nar Avél­lan, är att Danderyd är och ska för­bli en vil­la­och träd­gårds­stad med små­ska­lig be­byg­gel­se.

– I en bok om Djurs­holm be­skrevs det ”man kan in­te skil­ja på per­so­nen och hu­set, de har ska­pat varand­ra”, och den histo­ri­en har ett vik­tigt kul­tur­vär­de.

Bak­grun­den till mö­tet är en mängd bygg­pro­jekt där Dan­de­rydsbor känt sig då­ligt in­for­me­ra­de.

– I slu­tet av de­cem­ber star­ta­de vi en ge­men­sam kom­mit­té för att or­ga­ni­se­ra oss in­för va­let. Vi gör det här för att fler med­bor­ga­re ska få kom­ma till tals och få bätt­re in­for­ma­tion och mer in­fly­tan­de, sä­ger Hans Iwan Bratt, en­ga­ge­rad i bygg­frå­gor­na kring No­ra torg.

”Enormt en­ga­ge­mang”

Al­la de sju po­li­tis­ka par­ti­er som sit­ter i kom­mun­full­mäk­ti­ge när­va­ra­de på mö­tet.

– Det vi­sa­de vil­ket enormt en­ga­ge­mang som det finns i kom­mu­nen när det kom­mer till be­byg­gel­se och det är nå­got som vi i po­li­ti­ken mås­te ta till va­ra på, sä­ger Ol­le Reichen­berg (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Han me­nar att kom­mu­nen, i och med att kom­mu­nen själ­va hål­ler öp­pet hus gäl­lan­de bygg­pla­ner­na för Öst­ra ene­by torg se­na­re i ja­nu­a­ri, ut­veck­lats kring frå­gan om in­for­ma­tion.

– Vi har en del att häm­ta ut­i­från hur vi ar­be­ta­de med kom­mu­ni­ka­tio­nen gäl­lan­de E18-pro­jek­tet. I slutän­dan är det na­tur­ligt­vis svårt att gö­ra al­la nöj­da, sä­ger Reichen­berg.

Siv Sahl­ström (C), op­po­si­tions­råd, me­nar att man fle­ra gång­er be­stri­dit bygg­pla­ner på, vad de an­ser va­ra, stor­ska­lig be­byg­gel­se.

– Pla­ner­na för No­ra torg in­klu­de­ra­de hus som var all­de­les för höga. Man mås­te tän­ka att en fas­tig­het som an­ses li­ten i Mör­by cent­rum är väl­digt stor på No­ra torg, ex­em­pel­vis.

– Vi gick emot öst­ra Ene­by torg ti­digt och det hand­lar om att var­je kom­mun­del ska be­hål­la sin särart, par­ker och grön­om­rå­den.

Vll med­ver­ka

Reichen­berg sä­ger vi­da­re att han dag­li­gen pra­tar med män­ni­skor som vill att Danderyd ska byg­ga fler bo­stä­der.

– Det ena be­hö­ver in­te ute­slu­ta det and­ra. Det finns många äld­re som är fast i sto­ra vil­lor och tyc­ker det finns ett då­ligt ut­bud av lä­gen­he­ter lo­kalt. Vi mås­te kun­na med­ver­ka för ny be­byg­gel­se för vå­ra eg­na be­hov, men ut­an att för­stö­ra vå­ra kul­tur­hi­sto­ris­ka mil­jö­er.

FO­TO: PRI­VAT

VÄL­BE­SÖKT. Au­lan på Dan­de­ryds gym­na­si­um var nästin­till full­satt un­der ons­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.