Fis­kut­hy­ra­rens öns­kan: hjälp mig star­ta ett regn­skog­s­kafé

Ett fik kom­bi­ne­rat med en upp­le­vel­se, det är vad ett Dan­de­rydsfö­re­tag sik­tar på. Då ut­lo­vas bå­de akva­ri­um och regn­skogs­käns­la.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Mar­tin Fran­zén dri­ver i dag ett fö­re­tag i Danderyd som hyr ut akva­ri­er till and­ra fö­re­tag, nå­got de gjort se­dan 70-ta­let. Nu har de dock nya pla­ner i sik­te.

– Vi fick en idé att det skul­le va­ra bra med ett regn­skog­s­kafé, med myc­ket akva- ri­er, vat­ten och väx­ter där man ska kun­na gå in och fi­ka, sä­ger Mar­tin Fran­zén och fort­sät­ter:

– Det ska va­ra växt­väg­gar, sto­ra pal­mer och sånt där. In­red­ning­en ska gå i nå­gon mer tro­pisk stil och så ska man väl ha nå­gon band­spe­la­re med ljud från fåg­lar, syr­sor.

Sö­ker kafé­kom­pe­tens

Mar­tin Fran­zén po­äng­te­rar att de ser att akva­ri­u­men be­ty­der myc­ket på ar­bets­plat­ser.

– Vi har bland an­nat ett fler­tal akva­ri­um på Dan­de­ryds sjuk­hus. Vi har märkt att fis­kar­na be­ty­der myc­ket, de är väl­digt upp­skat­ta­de, sä­ger han.

Nu sö­ker de nå­gon som har er­fa­ren­het av kafé­bran­schen, för att kun­na sam­ar­be­ta kring den nya idén. Se­dan hop­pas de kun­na gö­ra all­var av pla­ner­na med ett upp­le­vel­se­kafé.

– Det finns en för­änd­ring, med e-han­del och hur cent­ru­men kom­mer att för­änd­ras. Det finns de cent­rum som har mi­ni­golf­ba­nor, gokart och bowling. Det går mer mot upp­le­vel­ser och un­der­håll­ning, sä­ger Mar­tin Fran­zén.

Har in­te be­stämt plats

De har än­nu in­te pra­tat med nå­got cent­rum, ut­an tän­ker först hit­ta nå­gon med kafékun­skap. Ex­akt var ett kafé kom­mer öpp­na är in­te hel­ler be­stämt.

– Grund­tan­ken är att vi vill va­ra där det är myc­ket folk. Det som finns i Danderyd är Mör­by cent­rum. Vi har in­te bun­dit oss till någon­ting. Förs­ta ste­get är att få tag i en per­son som har lång er­fa­ren­het från kafé­bran­schen.

Vi har märkt att fis­kar­na be­ty­der myc­ket, de är väl­digt upp­skat­ta­de.

FO­TO: KE­VIN WE­DIN

TROPIKFIK. Mar­tin Fran­zén och Emi­liy Gri­pen­stam hop­pas kun­na star­ta ett regn­skog­s­kafé så små­ning­om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.