Kär­leks­fest för gif­tas­sug­na på Sjö­hi­sto­ris­ka i feb­ru­a­ri

På al­la hjär­tans dag an­ord­nar Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et drop in-vigs­lar för kär­leks­kran­ka par.

Danderyds Nyheter - - Stockholmshelg - Mi­chael Toll

Den 14 feb­ru­a­ri är det kär­lek i luf­ten in­ne på Sjö­hi­sto­ris­ka. Mu­sei­che­fen Hans- Lennart Ohls­son står re­do att vi­ga al­la som vill gif­ta sig.

– Det en­da man be­hö­ver är leg, en gil­tig hin­der­s­pröv­ning och nå­gon att gif­ta sig med, sä­ger han.

Det he­la bör­ja­de för fy­ra år se­dan när han och ett an­tal and­ra mu­sei­che­fer bör­ja­de dis­ku­te­ra om att det var van­ligt att per­so­ner hyr­de in sig på mu­se­er i Stock­holm i sam­band med vigs­lar.

– Jag tänk­te att då kun­de ju jag li­ka gär­na

Det en­da man be­hö­ver är leg, en gil­tig hin­der­s­pröv­ning och nå­gon att gif­ta sig med.

va­ra med och se till att allt gick rätt till, sä­ger Hans-Lennart som an­sök­te om att bli vig­sel­för­rät­ta­re. Han fick god­känt och för­ra året kun­de he­la 28 par vi­gas på Sjö­hi­sto­ris­ka på Al­la Hjär­tans dag.

– Vi sik­tar på nå­got lik­nan­de i år, det har va­rit många som hört av sig så det känns att in­tres­set är stort.

Bju­der på en dikt

På Al­la hjär­tans dag har mu­se­et öp­pet som van­ligt, kär­lekslöf­te­na ges i central­hal­len, där Hans Lennart har fix­at snyggt och även för­be­rett en li­ten burk med dik­ter.

– Jag bru­kar bju­da på en li­ten dikt, men ef­tersom jag in­te kän­ner de som gif­ter sig får jag tit­ta på pa­ren och se­dan för­sö­ka gis­sa . ”De där ser ut som Höga vi­san” el­ler ”De där är ty­pis­ka Nils Fer­lin”. Of­ta pric­kar jag rätt, sä­ger Hans-Lennart.

FO­TO: ANNELI KARLS­SON, SMM

VIGER. Hans-Lennart Ohls­son, mu­sei­chef och vig­sel­för­rät­ta­re.

KÄRLEKSTEMPEL. På al­la hjär­tans dag blir Sjö­hi­sto­ris­ka en plats där mäng­der med par väl­jer att gif­ta sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.