Fi­ket som gi­vit bort över 200 cyklar

Danderyds Nyheter - - DANDERYD -

Nu har cy­kel­fi­ket på Dalsti­gen 1, i Mör­by, dra­git igång igen. Det se­nas­te året har man gett ut en bra bit över 200 cyklar i sam­band med café­et som även er­bju­der en so­ci­al mö­tes­plats för många ny­an­län­da som kom­mit till Dan­de­ryd och Täby.

Men nu står vå­ren (snart) in­för dör­ren och man vill nu ge ut nya cyklar. Där­för upp­ma­nar de nu att se över om man har en cy­kel som man even­tu­ellt in­te be­hö­ver.

Just nu tar vi emot barn- och vux­en­cyk­lar, re­flex­väs­tar och gär­na fler vo­lon­tä­rer. Det är ex­tremt säl­lan som någ­ra haj­pa­de cyklar rul­lar ut från Dalsti­gen 1 vid Mör­by cent­rum, men det är bör­jan på en vac­ker histo­ria, sä­ger Mår­ten Thorslund, plat­s­an­sva­rig för Cy­kel­fi­ket som är en del av En ut­stärckt hand Täby och Dan­de­ryd.

På väg idag mel­lan Stock­holms Cen­tral & Mör­by Cent­rum i en ret­ro tun­nel­ba­ne­vagn. Jät­te­fin. Ny­stä­dad, un­der­hål­len, till­va­ra­ta­gen, ro­bust & fin. Vi kan om vi vill... Skri­ver @Nic­ki­esnll på Twit­ter. Fö­re­drar du de gam­la el­ler nya vag­nar­na?

FOTO: COR­NE­LIA SCHAUERMANN

CY­KEL­FI­KET. Mår­ten Thorslund (th) är plat­s­an­sva­rig för cy­kel­fi­ket i Mör­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.