Dan­de­ryd upp­ma­nar ju­sti­ti­e­mi­nis­tern

Danderyds Nyheter - - DANDERYD -

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Dan­de­ryd, Olle Rie­chen­berg (M), har skri­vit ett brev till ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son där man be­gär en lagänd­ring som ger kom­mu­nen möj­lig­het att re­gle­ra tig­ge­ri­et lo­kalt.

”Bak­grun­den till be­slu­tet är att tig­ge­ri­et har ökat i Danderyds kom­mun, lik­som det har ökat i de fles­ta and­ra svens­ka kom­mu­ner de se­nas­te åren.”

Vi­da­re i bre­vet skri­ver Rie­chen­berg att ökad kom­mu­nal makt i frå­gan skul­le in­ne­bä­ra ökad trygg­het för Danderyds in­vå­na­re.

”Det skul­le möj­lig­gö­ra för Danderyds kom­mun att ex­em­pel­vis för­bju­da tig­ge­ri i an­slut­ning till åter­vin­nings­sta­tio­ner./.../ Ett så­dant för­bud skul­le öka trygg­he­ten bland vå­ra in­vå­na­re.”

Olle Reichen­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.