Vil­lain­brott in­te högst upp på lis­tan: ”Tuff pri­o­ri­te­ring”

Danderyds Nyheter - - DANDERYD - Ke­vin We­din ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Po­li­sens pre­li­mi­nä­ra siff­ror sä­ger att 9 093 full­bor­da­de och för­sök till in­brott sked­de i Stock­holms län un­der 2017, högs­ta siff­ran nå­gon­sin. Men den gröv­re brotts­lig­he­ten gör att po­li­sen in­te kan fo­ku­se­ra fullt ut på in­brot­ten.

För­ra året drab­ba­des Dan­de­ryd av 249 full­bor­da­de el­ler för­sök till in­brott i bo­stad, i Täby och Val­len­tu­na lig­ger siff­ror­na på 266, re­spek­ti­ve 125. Lennart Lind­holm är grupp­chef över­brotts­plats­un­der­sök­nings­en­he­ten i Stock­holm Ci­ty och nu även i Nor­rort. I hans grupp har han 25 tek­ni­ker som ar­be­tar med att säk­ra be­vis. Många gång­er får de bi­trä­da he­la Stock­holms­re­gi­o­nen.

– När det in­träf­far ett bo­stads­in­brott så pri­o­ri­te­rar vi att gö­ra en tek­nisk un­der­sök­ning och då hand­lar det om att, bland an­nat, säk­ra verk­tygs­spår, DNA, blod, sko­spår. Sen läg­ger vi ock­så myc­ket tid på att pra­ta om brotts­före­bygg an­deåt­gär­der och

sam­ti­digt va­ra brottsof­fer­stöd­jan­de med de drab­ba­de, sä­ger Lennart Lind­holm.

– Många som blir drab­ba­de blir choc­ka­de, kan kän­na att det är in­tegri­tets­krän­kan­de tän­ker att man vill flyt­ta och oro­ar sig om bar­nen kan gå hem från skolan själ­va. Jag har full för­stå­el­se för det, men sam­ti­digt är det vik­tigt att för­sö­ka le­va så nor­malt som möj­ligt.

Vi­da­re be­rät­tar Lennart att an­tal för­fråg­ning­ar till Brottsof­fer­jou­ren har ökat de se­nas­te åren när man väl har bli­vit drab­bad av in­brott.

I så stor mån som möj­ligt me­nar po­li­sen att de för­sö­ker åka ut till de som bli­vit drab­ba­de, men ibland drö­jer det el­ler sker in­te alls och det på grund av att man ”kon­kur­re­rar” med an­nan brotts­lig­het.

– Stock­holms­re­gi­o­nen har va­rit gans­ka hårt drab­bat av gröv­re brotts­lig­het som skjut­ning­ar och det har ta­git väl­digt myc­ket re­sur­ser. I kon­kur­rens så kom­mer då bo­stads­in­brot­ten läg­re ned i pri­o­ri­te­ring. Det i kom­bi­na­tion med att vi sak­nar po­li­ser i Stock­holm så är det svårt att få den ut­del­ning vi vill.

Ma­jo­ri­te­ten av in­brot­ten tror Lennart be­gås av in­res­ta yr­kes­kri­mi­nel­la, nå­got som en­ligt ho­nom ökat de se­nas­te åren.

– Vi för­sö­ker och jag vill nog på­stå att vi ut­red­nings­mäs­sigt för ett väl­digt bra ar­be­te då det grips in­brotts­tju­var. Vi säkrar och tar hand om be­vi­sen för att det skall hål­la i dom­stol så att vi kan lag­fö­ra de miss­tänk­ta.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

CHEFAR. Lennart Lind­holm är grupp­chef för brotts­plats­un­der­sök­nings­e­ne­he­ten i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.