No­mi­ne­ra en eldsjäl i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - DANDERYD -

Det är Ro­ta­ry i Djurs­holm som har in­stif­tat ett nytt pris där de ef­ter­sö­ker Djurs­holms eldsjäl un­der 2017.

”Det finns många in­om Danderyds kom­mun som på fri­vil­lig ba­sis gör fi­na in­sat­ser. Det kan va­ra en id­rotts­le­da­re, nå­gon som osjäl­viskt hjäl­per and­ra el­ler en­ga­ge­rar sig och på så sätt bi­drar po­si­tivt till kom­mu­nen el­ler dess in­vå­na­re”, står det bland an­nat i be­skriv­ning­en av pri­set.

Vill du va­ra med och rös­ta fram nå­gon du tyc­ker ut­märkt sig? Mej­la ditt för­slag och mo­ti­ve­ring till mar­gi­tro­ta­ry­djurs­holm@gmail.com se­nast den 31 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.