Med nät- och bi­o­graf­kam­pan­jen Välj att slu­ta vill Läns­sty­rel­sen Stock­holm rik­ta fo­kus mot vålds­ut­ö­var­na istäl­let för mot off­ren. Syf­tet är att få den som bru­kar våld att själv­mant sö­ka hjälp.

Danderyds Nyheter - - DANDERYD - Pa­trik Wirén

Christi­na Eric­son från Läns­sty­rel­sen i Stock­holm sä­ger att det i Sve­ri­ge länge fun­nits ett mot­stånd mot att av­sät­ta re­sur­ser till vålds­ut­ö­var­na.

– Många tänk­te förr att man ge­nom att fo­ku­se­ra på den som an­vän­der våld tar peng­ar från de som är ut­sat­ta. Det har gjort att vå­ra be­hand­lings­verk­sam­he­ter ver­kat li­te i skymun­dan än­da se­dan slu­tet av 1980- ta­let, sä­ger hon.

Nu ska män­nen – vålds­ut­ö­va­ren är fort­fa­ran­de of­tast en man – nås med hjälp av en film som kom­mer att rul­la på bi­o­gra­fer­na och ge­nom en Goog­le-sats­ning. I bå­da fal­len hän­vi­sas till hem­si­dan val­jatt­slu­ta.se där be­sö­ka­ren får in­for­ma­tion om var man kan vän­da sig för att få hjälp att änd­ra sitt be­te­en­de.

– Gi­vet­vis ska per­so­ner som ut­sätts för våld få stöd och skydd, men vi kan in­te läng­re blun­da för or­sa­ken till pro­ble­met. För att nå för­änd­ring mås­te vi även fo­ku­se­ra på be­hand­ling av vålds­ut­ö­va­ren, för­kla­rar Christi­na Eric­son som kon­sta­te­rar att de våld­sam­ma män­nen finns i al­la sam­hälls­skikt.

Tror du att #me­too-rö­rel­sen kan bi­dra till att fler män sö­ker hjälp?

– Det kan va­ra så, och det är bra att frå­gor­na ham­nar i fo­kus, men för oss är det här ett en­trä­get ar­be­te som har be­dri­vits un­der lång tid och som skul­le på­gått oav­sett den rö­rel­sen. # me­too har dess­utom en an­nan typ av re­to­rik som vis­ser­li­gen be­to­nar att män­nen ska ta an­svar för vad de gjort, men ut­an att ta­la om hur de ska gö­ra för att få hjälp. Vi går läng­re och sä­ger att det är ett be­te­en­de som kan för­änd­ras. Det vik­ti­ga är att få in män­nen till verk­sam­he­ter­na, sä­ger hon.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.