Det vi­sa­de sig va­ra ett smart knep att lå­ta lä­gen­he­ten va­ra ostä­dad och stö­kig när den skul­le fo­tas in­för fo­to­gra­fe­ring.

Danderyds Nyheter - - DANDERYD - Michael Toll

En myc­ket spe­ci­ell lä­gen­hets­för­sälj­ning i Vasastan drog ny­li­gen blic­kar­na till sig när den la­des ut till för­sälj­ning.

Istäl­let för staj­la­de bil­der och frä­scha ci­tro­ner vi­sa­de bil­der­na bo­sta­den pre­cis som den var: Ostä­dad, ofräsch och or­dent­ligt stö­kig.

Det här vi­sa­de sig va­ra ett smart drag. Fy­ra tim­mar in­nan vis­ning­en 25 ja­nu­a­ri var lä­gen­he­ten redan såld.

– Den sål­des för 3 960 000 kro­nor. Det är ett högt pris om man tar hän­syn till att lä­gen­he­ter i den ty­pen av ny­a­re hus bru­kar va­ra bil­li­ga­re, sä­ger Fred­rik Flo­din, an­sva­rig mäk­la­re på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

In­tres­set för lä­gen­he­ten var enormt. Den fick över 22 000 klick på Hem­net på sju da­gar och 107 spe­ku­lan­ter som vi­sa­de in­tres­se för bo­sta­den. I slutän­dan var det tio bud­gi­va­re som gjor­de upp om bo­sta­den.

– Ef­ter den här fram­gångs­ri­ka för­sälj­ning­en tror jag det är fler som kom­mer att vil­ja gö­ra va­ri­an­ter för att upp­nå nå­got lik­nan­de, sä­ger Fred­rik Flo­din.

Är det här en typ av sty­ling vi kom­mer se mer av?

– Det är säl­lan för­ut­sätt­ning­ar­na är så här så att bo­sta­den stic­ker ut på ett ef­fekt­fullt sätt som är äk­ta och in­te ba­ra känns konst­lat ef­fekt­sö­ke­ri.

Vill den nya äga­ren ha sam­ma typ av in­red­ning?

– Nej, och på gott och ont in­går ju in­te in­red­ning­en när man kö­per en bo­stad. Med and­ra ty­per av sty­ling är det stör­re risk att kö­pa­ren sak­nar in­red­ning­en när bo­sta­den är tom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.