Bygg­fö­re­tag har köpt upp någ­ra vil­la­tom­ter i Täby. Där pla­ne­rar de att byg­ga ett nytt om­rå­de med fler­bo­stads­hus.

Danderyds Nyheter - - HEMMA - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I no­vem­ber 2017 köp­te bo­stads­ex­plo­a­tö­ren Riks­byg­gen fy­ra vil­lor på Stock­holms­vä­gen, nä­ra Tibb­le sta­tion.

Nå­got krav på att säl­ja till Riks­byg­gen fanns själv­klart in­te, men en bo­en­de me­nar att det än­då kän­des som ett mås­te.

– Li­te blir det så, även om det är upp till var och en. Om al­la and­ra säl­jer blir man mer el­ler mind­re tving­ad. Det blir ju hög­hus runt om­kring. Det är väl Täby kom­muns nya vi­sion, med al­la des­sa hög­hus som ska till, sä­ger den bo­en­de.

– Vi ha­de in­te alls pla­ne­rat att säl­ja, men kom­mu­nen vill säl­ja ut­ef­ter Roslags­ba­nan. Det är många så­da­na här om­rå­den som är på gång i Täby.

En­ligt den bo­en­de är det dock in­te Täby kom­mun som dri­vit på af­fä­ren.

– Vi har in­te dra­git igång det, ut­an det är nå­gon an­nan. Se­dan om det är bygg­bo­la­gen som le­gat på el­ler in­te vet jag in­te.

Sum­mor­na, som lig­ger mel­lan 15,9 och 16,6 mil­jo­ner kro­nor, gör att för­sälj­ning­ar­na ham­nar på topp­tio över de dy­ras­te i Täby för­ra året. Tom­ter­na är på cir­ka 2 000 kvadrat­me­ter var­de­ra och hu­sen är mel­lan 64 och 150 kvadrat­me­ter sto­ra (ut­an att biy­ta är in­räk­nad).

Det lå­ter som att ni än­då gjort en bra af­fär?

– Det be­ror på hur man ser det. Vi är bland de förs­ta ut. Vad jag hört har någ­ra i Nac­ka fått tre gång­er peng­ar­na. Det är jät­tesvårt att vär­de­ra, för du vet in­te hur många bo­stä­der bygg­bo­la­gen byg­ger. Men de kom­mer tjä­na enor­ma peng­ar, sä­ger den bo­en­de.

Den bo­en­de tror att det kom­mer bli allt van­li­ga­re att bygg­bo­lag kö­per upp tom­ter.

Men Jo­han Al­ger­non (M) stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de i Täby tror in­te att det blir en så­dan ut­veck­ling i Täby.

– In­te i vå­ra vil­la­om­rå­den, där finns in­te de för­ut­sätt­ning­ar­na. Det är i så fall i ran­den längs Stock­holms­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.