Hop­pas kom­mu­nen står upp för si­na med­bor­ga­re

Danderyds Nyheter - - TYCK OM! - Björn Fransén

Björn Fransén he­ter jag och bor på Fen­ja­vä­gen i Djurs­holms Eke­by.

Pre­cis vid vår tomt­gräns har Te­lia för av­sikt att sätt upp en 25 me­ter hög mast, mitt i tät­be­byggt om­rå­de och nä­ra an­grän­sa­de väg, cy­kel- och gång väg och na­tur­skydds­om­rå­de, i en svac­ka fram­för en kul­le mot de hus­håll man sä­ger sig vil­ja nå.

Vi som bor i om­rå­det har käm­pat un­der fle­ra år för att det­ta orim­li­ga byg­ge in­te ska bli av, då det skul­le in­ne­bä­ra en enorm på­vekran på oss som bor i när­he­ten.

Räds­la för hur strål­ning­en ska på­ver­ka oss och vå­ra barn, ned­fal­lan­de is på gång- och cy­kel­väg, som lig­ger få­ta­let me­ter från den tänk­ta pla­ce­ring­en, som frek­ven­te­ras av främst skol­barn. Ned­fal­lan­de is på bil­vä­gen som lig­ger 5 me­ter från mas­tens tänk­ta placering och de enor­ma sum­mor vi bo­en­de runt om­kring kom­mer få be­ta­la i fal­lan­de fas­tig­hets­pri­ser om den­na upp­förs.

Mas­ten är ock­så tänkt att pla­ce­ras in­om fallav­stånd till när­mast hus och 15 me­ter till fle­ra tomt­grän­ser.

Te­lia har över­kla­gat bygg­nads­nämn­den av­slag till Läns­sty­rel­sen och rim­li­gen bor­de ju då Danderyds Kom­mun kom­ma in med syn­punk­ter då kom­mu­nens bygg­nads­nämnd vi TVÅ till­fäl­len av­sla­git Te­li­as be­gä­ran.

Ty­värr har vi in­te känt att Danderyds Kom­mun och dess led­ning brytt sig nå­got om det­ta. Det­ta spek­ta­kel bör­ja­de 2015 men led­ning­en för Danderyds Kom­mun har in­te kom­men­tar det­ta vid ett till­fäl­le vad jag vet? Det är på kom­mu­nens mark de vill an­läg­ga det­ta och i strid med vad era in­ne­vå­na­re öns­kar. Jag för­står in­te var­för ni så to­talt valt att in­te läg­ga nå­gon tid på det­ta?

2/2 är sista dag att kom­ma in med syn­punk­ter och be­stri­da till Läns­sty­rel­sens så det bråds­kar. Jag hop­pas verk­li­gen Danderyds Kom­mun står upp för si­na med­bor­ga­re när Te­lia vill gö­ra det­ta up­pen­ba­ra övertramp mot oss och kom­mu­nen som hel­het.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

ORO­LIG. Björn Fransén i Djurs­holm Eke­by är oro­lig för en fram­ti­da mast. Här på bild med si­na barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.