Cen­ter­par­ti­et skrämmer upp de äld­re i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - TYCK OM! - Carina Erlandsson (M), ord­fö­ran­de so­ci­al­nämn­den

I stor an­nons skrämmer Siv Sahl­ström och Dan­de­rydscen­tern upp de gam­la i Dan­de­ryd. Hur det fun­ge­rar med val­fri­hets­sy­ste­met till de pri­va­ta vård- och om­sorgs­bo­en­den vi har idag kanske be­hö­ver viss för­kla­ring.

Ge­nom val­fri­hets­sy­ste­met LOV, la­gen om val­fri­hets­sy­stem, ges möj­lig­het att väl­ja pri­vat el­ler kom­mu­nal ut­fö­ra­re för vård- och om­sorgs­bo­en­de. Sy­ste­met in­ne­bär att pri­va­ta ut­fö­ra­re an­sö­ker om att bli god­känd in­om vårt val­fri­hets­sy­stem, vil­ket be­vil­jas un­der för­ut­sätt­ning att samt­li­ga krav som kom­mu­nen stäl­ler är upp­fyll­da. Cen­tern var med på be­slu­tet trots att man nu ger sken av an­nat.

Vi har idag god­kän­da pri­va­ta vård- och om­sorgs­bo­en­den i val­fri­hets­sy­ste­met ock­så ut­an­för Dan­de­ryd; i Sol­na, Täby, Val­len­tu­na och Ös­terå­ker. Er­fa­ren­het bå­de in­om och ut­an­för Dan­de­ryd visar dock att rör­lig­he­ten bland de äld­re är myc­ket li­ten. Så gott som samt­li­ga som an­sö­ker och flyt­tar till vård- och om­sorgs­bo­en­de öns­kar bo kvar i sitt kän­da och hem­van­da när­om­rå­de. Kom dock ihåg att redan idag har al­la män­ni­skor rätt att flyt­ta vart man vill, ing­en har kom­mu­nar­rest för att man blir äld­re och be­hö­ver stöd och hjälp.

Bloms­ter­fon­den dri­ver vård- och om­sorgs­bo­en­de Tall­går­den i kom­munägd fas­tig­het och Sval­näs äger de själ­va. Bå­da des­sa bo­en­den är li­ka val­ba­ra i val­fri­hets­sy­ste­met och kan er­bju­da plats till and­ra än dan­de­rydsbor, pre­cis på sam­ma sätt som dan­de­rydsbor har möj­lig­het att väl­ja ett bo­en­de ut­an­för Dan­de­ryd. Att kom­mu­nen äger mar­ken för­änd­rar ingen­ting. Men för Cen­tern tycks det nu va­ra av av­gö­ran­de be­ty­del­se att mar­ken är kom­munägd, det mås­te ju rim­li­gen be­ty­da att cen­tern an­ser att kom­mu­nen ska kö­pa in de bå­da pri­vat­äg­da om­sorgs­bo­en­de­na Sval­näs och Odin­slund?

Vad cen­tern in­te skri­ver i sin bras­kan­de an­nons är att de vill att ock­så kort­tids­bo­en­de/väx­el­vård kon­kur­rens­ut­sätts en­ligt LOV. Det skul­le, tvärt emot vad vi mo­de­ra­ter och de äld­re själ­va vill, in­ne­bä­ra att de ca 20 pla­ne­ra­de plat­ser­na på kort­tids­bo­en­det på Gin­nun­ga­gap in­te skul­le kun­na er­bju­das till Dan­de­rydsbor i förs­ta hand ut­an de skul­le istäl­let kun­na tas i an­språk av äld­re från and­ra kom­mu­ner.

Cen­tern be­rät­tar in­te hel­ler att ett om­tag nu, med upp­drag till tek­nis­ka kon­to­ret att bör­ja pla­ne­ra och ri­ta ett vård- och om­sorgs­bo­en­de skul­le för­se­na pro­jek­tet med ca 2 år. Nå­got som var­ken de äld­re i be­hov av god omsorg el­ler vi mo­de­ra­ter vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.