MEN SVA­RA DÅÅÅÅÅ!!!

Danderyds Nyheter - - HEJ DANDERYD - KE­VIN WE­DIN Re­por­ter ke­vin.we­din @di­rekt­press.se

”P Per­so­nen du sö­ker är på sam­man­trä­de och åter­kom­mer kloc­kan 17.00”, så kan det lå­ta. ”Per­so­nen du sö­ker är upp­ta­get i ett an­nat sam­tal, vill du bli kopp­lad till te­le­fo­nist?”, så kan det ock­så lå­ta. ”Per­so­nen du sö­ker har gått för da­gen, vill du bli kopp­lad till te­le­fo­nist?”...ja ni fat­tar själ­va och visst blir man sju­hel­ve­tes ir­ri­te­rad när man dag­li­gen blir be­mött av au­to­ma­tis­ka te­le­fon­sva­ra­re, of­ta till­hö­ran­de tjäns­te­män på kom­mu­nen, som tycks va­ra on­å­ba­ra.

Ab­so­lut finns det un­dan­tag och de som stän­digt sva­rar el­ler ring­er till­ba­ka så fort som möj­ligt, men ty­värr är käns­lan att den ka­te­go­rin män­ni­skor är en mi­no­ri­tet.

Är det läs­kigt när en tid­ning ring­er? Kanske. I ma­jo­ri­te­ten av fal­len är det ju för att vi und­rar en sak pre­cis som vil­ken van­lig med­bor­ga­re som helst. Var­för en pap­pers­korg lig­ger på mar­ken, var­för fri­tids­går­den är stängd el­ler hur man ska pyn­ta för vår­den i kom­mu­nen?

Lugn, ner med gar­den, allt som of­tast är vi snäl­la. Och snäl­la ring till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.