Han ser till att kung­ens häl­sa är i topp­skick

■■ När det kom­mer till Kung­a­fa­mil­jens häl­sa lan­dar an­sva­ret på Mår­ten Ro­senqvist som är över­läka­re vid Hjärt­kli­ni­ken på Danderyds sjuk­hus. Här be­rät­tar han om upp­dra­get och ti­den vid ho­vet. HANS LÖN: Friplå­tar på Ope­ran och mid­da­gar

Danderyds Nyheter - - SIDAN 1 - Text: Hel­le Ki­ker­puu | Foto: Pri­vat

Mår­ten Ro­senqvist, pro­fes­sor i hjärt­sjuk­do­mar och över­läka­re vid Hjärt­kli­ni­ken på Danderyds sjuk­hus, är även kung­a­fa­mil­jens ”hus­lä­ka­re” el­ler så kal­la­de förs­te liv­me­di­kus. Hur länge har du va­rit förs­te liv­me­di­kus? – Det har jag va­rit se­dan 2006, så i snart 12 år. Vad in­ne­bär det att va­ra förs­te liv­me­di­kus? – Det in­ne­bär att jag och en lä­ka­re till, Jan Ös­ter­gren, an­sva­rar för kung­a­fa­mil­jens häl­sa. Vi fun­ge­rar som de­ras hus­lä­ka­re kan man sä­ga och är ock­så med på stör­re eve­ne­mang, mid­da­gar och stats­be­sök. Dess­utom finns även and­ra liv­me­di­kus såsom barn­lä­ka­re, gy­ne­ko­lo­ger samt trans­plan­ta­tionslä­ka­re ef­tersom Prins Da­ni­el ge­nom­gått en njur­trans­plan­ta­tion.

Kan man sä­ga att du är kung­a­fa­mil­jens lä­ka­re?

– Ja, det kan man, men vi är fle­ra som de­lar på job­bet. He­la fa­mil­jens? – Ja, i prin­cip. Är det du som kom­mer till kung­a­fa­mil­jen? – Ja, men det är li­te oli­ka be­ro­en­de på vad det hand­lar om. På stör­re eve­ne­mang och sto­ra mid­da­gar kom­mer vi dit som gäs­ter med en läkar­väs­ka om det skul­le hän­da nå­got akut. Men vi föl­jer in­te med på stats­be­sök ut­om­lands, då finns det all­tid me­di­cinsk be­red­skap dit de kom­mer.

Hur of­ta be­sö­ker du kung­a­fa­mil­jen? – Vi finns ju till vid be­hov om det är nå­got men hur of­ta kan jag in­te gå in på. Var­för blev du förs­te liv­me­di­kus? – Ja, ha ha, det vet jag in­te. Man blir till­frå­gad och får gå på an­ställ­nings­in­ter­vju, och så blir man sä­ker­hets­kon­trol­le­rad såklart. Hur var an­ställ­nings­in­ter­vjun? – Ja, det var trev­ligt om än li­te ner­vöst. Jag fick pra­ta med Kung­en och Drott­ning­en och be­rät­ta li­te om mig själv. Vi drog i al­la fall över ti­den och den nya tal­man­nen i Riks­da­gen, Per Westerberg, fick vän­ta någ­ra mi­nu­ter ex­tra på sin au­di­ens.

Hur är det att va­ra lä­ka­re åt kung­a­fa­mil­jen i jäm­fö­rel­se med and­ra pa­ti­en­ter?

– Det är som van­ligt un­ge­fär. Jag du­ar in­te kung­a­fa­mil­jen ut­an det är Ers Ma­je­stät som gäl­ler till Kung­en och Drott­ning­en. Det är vik­tigt att ha re­spekt för att de är of­fent­li­ga per­so­ner som har rätt till sam­ma vård som and­ra och ano­ny­mi­tet som and­ra pa­ti­en­ter.

– Det är för­stås ock­så spän­nan­de att få va­ra gäst vid de kung­li­ga eve­ne­mang­en och träf­fa män­ni­skor som man nor­malt sett ba­ra lä­ser om. Bru­kar pres­sen ringa för att få skval­ler? – Ja, men då sä­ger vi ingen­ting. Al­la för­fråg­ning­ar hän­vi­sas till in­for­ma­tions­av­del­ning­en på ho­vet, så det är lön­löst för pres­sen att ringa oss. Är tjäns­ten av­lö­nad? – Nej, den är oav­lö­nad, men om man vill kan man få fri­bil­jet­ter till Ope­ran och Dra­ma­ten. Och så får man gå på mid­da­gar­na som gäst. Var­för får du ing­en lön? – Det har all­tid va­rit oav­lö­nat, det är ett oav­lö­nat he­dersupp­drag. Det är ok för mig, i an­nat fall ha­de jag kun­nat tac­ka nej till upp­dra­get.

Hur mår kung­a­fa­mil­jen? – Ja du, de mår bra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.