Po­li­sens nos-pro­jekt kan kom­ma till Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I Val­len­tu­na ska pro­jek­tet Nos nu star­ta upp. Dess­utom finns det pla­ner på att ut­vid­ga pro­jek­tet till Täby och Dan­de­ryd.

I för­ra vec­kan skrev vi om att pro­jek­tet Nos, där hundägare får lä­ra sig att spa­na ef­ter miss­tänk­ta brott un­der pro­me­na­der­na, ska star­ta i Val­len­tu­na.

Nu be­rät­tar Tä­bys kom­mun­po­lis att tan­ken är att tes­ta i Val­len­tu­na, men att de pra­tat om att in­fö­ra pro­jek­tet i Täby, Dan­de­ryd och Ös­terå­ker ock­så.

– Vi bör­jar i Val­len­tu­na och kör igång där. Och se­dan kom­mer vi star­ta upp i de and­ra kom­mu­ner­na ock­så, allt­så Täby, Dan­de­ryd och Ös­terå­ker, sä­ger Jan Ber­lin.

Det kom­mer i förs­ta hand hand­la om att mot­ver­ka in­brott.

– Men även oli­ka sor­ters stöl­der på bil­de­lar och så. Hundägare är de som är ute och går mest, sä­ger Jan Ber­lin.

Sve­ri­ges ra­dio in­ter­vju­a­de en hundägare som gått ut­bild­ning­en i Sol­na.

– Jag har nog fått upp ögo­nen för mer, lik­som att tit­ta och just att man vet vart man ska ringa och vad man ska tän­ka på. Och sen har jag of­tast ett block och en pen­na med sig, så att man kan skri­va upp num­ren så att man kom­mer ihåg det, sä­ger Mar­ga­re­ta Svärd till Sve­ri­ges Ra­dio.

Pro­jek­tet finns ba­ra på tre stäl­len, i Sund­by­berg, Sol­na och nu allt­så även i Val­len- tu­na. Jan Ber­lin ser det som ett bra hjälp­me­del för po­li­sen.

Alexander An­to­ni­an, kom­mun­po­lis i Dan­de­ryd, tyc­ker ock­så att det är ett in­tres­sant pro­jekt.

– Vi får se ut­fal­let, men jag tror att det kom­mer bli väl­digt po­si­tivt. Jag har själv va­rit på de här ut­bild­ning­ar­na. Det är ren all­mä­nin­fo, många är ute och rör sig men man mås­te kanske in­for­me­ra dem och be­rät­ta vad de ska no­te­ra om de ob­ser­ve­rar nå­got, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi har in­te lyft de här frå­gor­na med hundägare än, men jag ser det som en vik­tig grupp av män­ni­skor som är ute och rör sig.

FOTO: MOSTPHOTOS

SAM­VER­KAN. Hundägare ska bli en del av po­li­sens ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.