Så ska bu­ti­ker­na över­le­va e-han­deln

Danderyds Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Ökad nät­han­del pres­sar bu­ti­ker­na i Stock­holm. Ex­per­ter tror att fle­ra stäng­ning­ar kan ske, åt­minsto­ne på lång sikt. I takt med di­gi­ta­li­se­ring­en tving­as hand­lar­na redan nu tän­ka nytt för att be­hål­la kun­der­na och ett nytt af­färs­kon­cept öpp­nar snart i Ci­ty.

H&M:s se­nas­te kvar­tals­siff­ror var dyst­ra, för någ­ra vec­kor se­dan gick svens­ka kläd­mär­ket Boo­me­rang i kon­kurs, och i da­gar­na med­de­la­de även mär­ket Marc O’Po­lo att de­ras sista bu­tik i lan­det stäng­er. Är det en trend som kom­mer att hål­la i sig?

Mi­kael Sand­ström är branschord­fö­ran­de för Svensk Han­del Stil och tror att klä­d­af­fä­rer­nas kon­kur­ser är en kom­bi­na­tion av höga hy­res­ni­vå­er och att allt fler hand­lar på nä­tet. Han me­nar att kon­kur­ren­sen mel­lan e-han­del från Ki­na och svens­ka affärer idag sker på oli­ka vill­kor, med tan­ke på att många hand­lar moms­fritt idag. Ris­ken blir att bå­de fle­ra ked­je­fö­re­tag och mind­re bu­ti­ker kom­mer att stänga i fram­ti­den.

– E-han­deln har ta­git ett ti­ger­språng un­der 2017 och det bör­jar sy­nas nu. Sam­ti­digt är det en kom­bi­na­tion av att hy­res­ni­vå­er­na har höjts för af­fä­rer­na, vil­ket blir svårt då om­sätt­ning och mar­gi­na­ler hos klä­d­af­fä­rer­na mins­kar, sä­ger Mi­kael Sand­ström.

Mås­te an­pas­sa sig

På Stock­holms Han­dels­kam­ma­re ar­be­tar Andre­as Hat­zi­ge­or­gi­ou som chefse­ko­nom. Han me­nar att oav­sett bu­ti­kers stor­lek mås­te de an­pas­sa sig ef­ter e-han­deln, men att det är svårt att sä­ga om fler bu­ti­ker kom­mer att be­hö­va stänga. Istäl­let bör fy­sis­ka affärer fo­ku­se­ra på de kva­li­té­er en e-bu­tik in­te har, som den per­son­li­ga ser­vicen. Han tror dock in­te att det nya mom­skrav som Tull­ver­ket pre­sen­te­rat kom­mer att gö­ra att folk slu­tar att hand­la på nä­tet.

– Män­ni­skor sva­rar ge­ne­rellt på pris­höj­ning­ar ge­nom att dra ned på sin kon­sum­tion. Det nya mom­skra­vet kan nog skif­ta en del av han­deln bort från tred­je land. Men jag tror in­te det kom­mer att in­ne­bä­ra slu­tet på ehan­deln, sä­ger han.

Annelie Gull­ström är af­färs­ut­veck­lings­chef på AMF Fas­tig­he­ter och hål­ler med om att han­deln har för­änd­rats.

– Vi de­lar den in­sik­ten att han­deln står in­för ett av­gö­ran­de skif­te, fö­re­tag mås­te va­ra mer på tå för att till- freds­stäl­la da­gens kon­su­men­ter. I takt med den nya tek­ni­ken så för­änd­ras kon­su­ment­be­te­en­det, sä­ger Annelie Gull­ström.

Hon be­rät­tar att kun­der idag för­vän­tar sig mer av han­deln, och många fö­re­tag häng­er in­te med i vil­ka tren­der och tek­nisk ut­veck­ling som sker. Där­för hål­ler AMF Fas­tig­he­ter på att byg­ga af­färs­kon­cep­tet The Lob­by som öpp­nar i mars och lig­ger in­till Mood-gal­le­ri­an.

Det kan lik­nas vid en gal­le­ria, men fun­ge­rar mer som ett showroom och be­skrivs som en test­platt­form för fram­ti­dens han­del. Kon­cep­tet går ut på att hand­la­re hyr in sig på be­grän­sad tid i lo­ka­ler som är mel­lan 2 till 20 kvadrat­me­ter sto­ra, och hy­res­kon­trak­tet kan va­ra så kort som en må­nad. I bu­ti­ken kan bå­de e- fö­re­tag och fy­sis­ka bu­ti­ker mark­nads­fö­ra spe­ci­fi­ka pro­duk­ter och kol­lek­tio­ner, för att stär­ka sitt va­ru­mär­ke ut­an att be­hö­va ha en hel fy­sisk bu­tik.

Vå­ga tän­ka nytt

– Det gäl­ler att vå­ga tän­ka nytt. Med The Lob­by vill vi till­sam­mans med hy­res­gäs­ter­na och kon­su­men­ter­na dri­va ut­veck­ling­en för he­la bran­schen, vi kom­mer att kun­na job­ba flex­i­belt och närm­re kon­su­men­ter­na för att kun­na ge dem en ny bu­tiksupp­le­vel­se, sä­ger Annelie Gull­ström.

E-han­deln har ta­git ett ti­ger­språng un­der 2017.

FOTO: VIK­TOR GÅRDSÄTER

GÖRS OM. Gal­le­ri­an tän­ker nytt för att pas­sa nya köp­möns­ter.

FOTO: AMF FAS­TIG­HE­TER

SHOWROOM-BONANZA. The Lob­by kom­mer att lig­ga i när­he­ten av Mood-gal­le­ri­an, där bu­ti­ker och fö­re­tag ska kun­na mark­nads­fö­ra sig i showrooms.

FOTO: STEPHANIE WIEGNER/AMF FAS­TIG­HE­TER

OPTIMISTISKA. Andre­as Hat­zi­ge­or­gi­ou tror in­te att folk kom­mer att slu­ta hand­la på nä­tet. Annelie Gull­ström är med och tar fram ett nytt af­färs­kon­cept som ska hjäl­pa hand­la­re att stär­ka sitt va­ru­mär­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.