De kom­mer ef­ter in­brot­tet

LED­TRÅ­DAR. Följ med tek­ni­ker­nas jakt på tju­var­na ■■ Vi följ­de med po­li­sens tek­ni­ker ef­ter att en vil­laä­ga­re i Täby drab­bats av ett in­brott. Bland an­nat säk­ra­de man sko­spår och verk­tygs­spår som nu ska ana­ly­se­ras.

Danderyds Nyheter - - SIDAN 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Po­li­sens brotts­tek­ni­ker Kim Lun­dqvist och Ron­ny Abra­hams­son har kom­mit till en vil­la i Täby för att gö­ra en tek­nisk un­der­sök­ning ef­ter att in­brott sked­de i vil­lan en dag tidigare. De lämnar po­lis­sta­tio­nen i Täby i en ci­vil ar­bets­bil där man har all ut­rust­ning som kan tän­kas be­hö­vas.

Väl där mö­ter de även hund­fö­ra­ren Hans Jo­hans­son som ska lå­ta spår­hun­den Gan­dor se om han hit­tar nå­got.

– Vi vet in­te så myc­ket om för­ut­sätt­ning­ar­na mer än att de har va­rit in­ne i nå­got sov­rum. Sen har vi med en spår­hund som kan hit­ta DNA, en li­ten blod­prick el­ler spott­los­ka kan den kän­na av, sä­ger Kim.

An­vänt verk­tyg

På bak­si­dan ser man hur det är ett hål i ett föns­ter där in­brotts­tju­var­na ska ha ta­git sig in.

– Giss­nings­vis har de sla­git med skruv­mej­seln och sen nå­got slags verk­tyg för att pe­ta upp hand­ta­get till fönst­ret.

När vi kom­mer in i fas­tig­he­ten ser vi att saker lig­ger hul­ler om bul­ler i de två rum som mö­ter en när man kom­mer in. Allt är orört se­dan går­da­gen och pa­ret har so­vit i var­dags­rum­met.

– Sko­spår är det förs­ta vi kol­lar, det är säl­lan man tar av sig skor­na. Fin­gerav­tryck är svå­ra­re då de i 99 pro­cent av fal­len har hands­kar på sig, sä­ger Ron­ny.

Ef­ter en stunds sö­kan­de med fick­lam­pan på sov­rums­gol­vet kon­sta­te­rar han tre sko­spår.

– Då tar vi upp spå­ren med en klad­dig mas­sa som man läg­ger på och sen skic­kar vi spå­ren på fo­ren­sisk ana­lys.

På sam­ma vis gör man en av­gjut­ning av hå­let i fönst­ret. Med mik­ro­skåp kan man se­dan ana­ly­se­ra in­gångs­hå­let och då mat­cha det mot and­ra in­brott.

Men­talt för­be­redd

Sam­ti­digt som Kim och Ron­ny ar­be­tar pra­tar vi men en av de två bo­en­de i hu­set. Han be­rät­tar att han läst om öka­de in­brott i Täby och att även en kol­le­ga ny­li­gen drab­ba­des.

– Vi har bott här i 15 år och det har ald­rig hänt nå­got. Men­talt var jag för­be­redd på att nå­got sånt här skul­le hän­da, så är det ty­värr.

Hans fru be­rät­tar att det var olus­tigt och att hon knappt sov nå­got över­hu­vud­ta­get nat­ten ef­ter in­brot­tet.

– Det kän­des så kons­tigt i mor­se. Jag kol­la­de över­allt och kon­trol­le­ra­de al­la dör­rar, sä­ger hon.

Ef­ter att Kim Lun­dqvist ki­kat på föns­terru­tan ut­om­hus kom­mer han in och för­kla­rar för mål­sä­gan­de vad som gäl­ler och vad de gör.

Hun­den hit­ta­de spår

Sam­ti­digt hål­ler Hans Jo­hans­son på, till­sam­mans med spår­hun­den Gan­dor, att sö­ka av om­rå­det kring och runt hu­set. Och ett spår har man i al­la fall hit­tat vil­ket ska top­sas och ana­ly­se­ras.

– Spår­hun­dar­na är trä­na­de på att mar­ke­ra så­dant som en män­ni­ska ta­git i, allt från en grej till ett smyc­ke.

För de drab­ba­de gäl­ler att an­mä­la vad som bli­vit stu­let till för­säk­rings­bo­la­get. Och ock­så att hit­ta even­tu­el­la fo­ton för att po­li­sen lätt ska kun­na iden­ti­fi­e­ra stöld­god­set.

– Det låg en split­ter­ny mo­bil­te­le­fon som låg orörd i för­pack­ning­en, så de ver­kar ha va­rit väl­digt se­lek­ti­va, den drab­ba­de man­nen.

Sko­spår är det förs­ta vi kol­lar, det är säl­lan man tar av sig skor­na.

SÄKRAR TEK­NIS­KA BE­VIS. ”Vi tar upp spå­ren med en klad­dig mas­sa som man läg­ger på och sen skic­kar vi spå­ren på fo­ren­sisk ana­lys”, sä­ger Ron­ny Abra­hams­son som hit­tat sko­spår i den in­brotts­drab­ba­de vil­lan i Täby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.