Oa­na­de för­låt mig­bre­vet från Bar­ce­lo­na

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

Fri­ber­ga­går­den i Mör­by fick un­der tis­da­gen ett li­te an­norlun­da brev på pos­ten.

Fri­tids­går­den Fri­ber­ga­går­den i Mör­by fick ett ovän­tat brev idag på pos­ten, som de nu lagt upp på so­ci­a­la me­di­er. Bre­vet ly­der: ”Hej al­la på Fri­ber­ga­går­den. Ing­en nämnd och ing­en glömd. Sak­nar er som fan om man får svä­ra. Minns hur ni ha­de värl­dens tå­la­mod med mig när jag satt och sa pro­vo­ka­ti­va gre­jer. Även om man har ri­ka för­äld­rar kan man ha pro­blem och vil­ja pro­vo­ce­ra. Där­för känns det så jäv­la fel att jag snod­de det­ta spel från går­den så jag skic­kar till­ba­ka det nu. Jag har va­rit i Bar­ce­lo­na och levt li­vet med ett gäng kom­pi­sar. Vi har de­lat en lä­gen­het och fes­tat men job­bat li­te ock­så. Nu är jag mer okej på spans­ka än i sko­lan. Nu kan jag er­kän­na att det var jag som ha­de dra­git snö­bol­lar fönst­ret och klott­rat ’Ba­jen su­ger’. Sor­ry att jag snod­de spe­let men jag måd­de li­te då­ligt för farsan all­tid res­te på jobb och mor­san mest var på gym­met”

Na­ta­lia Aram­buru, fri­tids­le­da­re på Fri­ber­ga­går­den, be­rät­tar om käns­lor­na:

– Vi blev jät­te­gla­da och var­ma al­li­ho­pa. Vi be­stäm­de för att läg­ga upp det för att al­la skul­le få ta del av det. Det var fint av per­so­nen som skri­vit det. Hur en fri­tids­gård kan på­ver­ka och hur det kan vän­da i ens liv, sä­ger hon.

– Vi an­tar att det är nå­gon gam­mal elev.

Bre­vet har de nu pla­ner på att ra­ma in och hänga upp.

– För mig be­ty­der det jät­te­myc­ket. jag har ba­ra job­bat i fem år men det be­ty­der myc­ket att få kom­pli­mang för ung­do­mar, och att kun­na få det i text från and­ra ung­do­mar. Mi­na kol­le­gor som job­bat längst blev jät­te­gla­da, sä­ger Na­ta­lia Aram­buru.

FOTO: PRIVAT

GLA­DA. Per­so­na­len på Fri­ber­ga­går­den blev myc­ket gla­da för bre­vet, be­rät­tar Na­ta­lia Aram­buru, fri­tids­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.