Nu kan ele­ver sö­ka kul­tursti­pen­di­um

Danderyds Nyheter - - Danderyds -

Se­nast den förs­ta mars ska du skic­ka in din an­sök­ning om att få ta del av Dan­de­ryds kom­muns kul­tursti­pen­di­um. Sti­pen­di­et rik­tar sig till ele­ver som är bo­sat­ta i Dan­de­ryd och bi­dra­gen kan va­ra i form av allt från mu­sik, konst­hant­verk, te­a­ter och lit­te­ra­tur.

Kän­ner du till nå­gon le­da­re som ock­så bor­de upp­märk­sam­mas? Då kan du no­mi­ne­ra den­ne till ung­doms­le­darsti­pen­di­et som de­las ut till två per­so­ner som bi­dra­git i för­e­nings­ut­veck­ling.

Var­je år de­lar kom­mu­nen även ut en he­derspla­kett för nå­gon kul­tur­gär­ning in­om film, foto, kul­tur­jour­na­li­stik el­ler an­nan kul­tu­rell verk­sam­het.

An­sök­ning­ar och no­mi­ne­ring­ar görs på Dan­de­ryds kom­muns hem­si­da.

FÖRRA ÅRET. Fram­trä­dan­de in­för kul­tursti­pen­di­ets ju­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.