”Från och med nu hål­ler jag käf­ten”

Danderyds Nyheter - - Danderyds - Kevin Wedin To­masz Po­zar nor­rort@di­rekt­press.se

Un­der sön­da­gen ham­na­de Alex­an­dra Pa­sca­li­dou och Dan­de­rydspo­li­ti­kern Jo­achim Gahm (KD) i en het ord­väx­ling på Twit­ter. Det­ta se­dan Gahm skri­vit att at­tac­ken i Ita­li­en där en 29-årig man skju­tit fle­ra per­so­ner med af­ri­kansk bak­grund bör be­teck­nas som ett ”hämnd­dåd” sna­ra­re än ett ra­sis­t­dåd.

En kon­ver­sa­tion på Twit­ter mel­lan jour­na­lis­ten Alex­an­dra Pa­sca­li­dou och Jo­achim Gahm (KD), val­le­da­re och le­da­mot i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den i Dan­de­ryds kom­mun, har lett till stark kri­tik mot den krist­de­mo­kra­tis­ka po­li­ti­kern i det so­ci­a­la me­di­et.

Bak­grun­den är en tweet som Gahm skrev till Pa­sca­li­dou. Där ut­tryck­te han att då­det i den ita­li­ens­ka sta­den Ma­ce­ra­ta i hel­gen, där en man gick till at­tack och sköt fle­ra per­so­ner med af­ri­kanskt ur­sprung in­nan han gjor­de en fa­scist­häls­ning i sam­band med gri­pan­det, bör be­teck­nas som ett hämnd­dåd sna­ra­re än ett ra­sis­t­dåd.

Någ­ra da­gar ti­di­ga­re ha­de en mör­dad kvin­na hit­tats i sam­ma stad, ett mord som en ni­ge­ri­ansk man är miss­tänkt för.

Nystar­tat kon­to

När Dan­de­ryds Nyheter pra­tar med Jo­achim så be­rät­tar han att han ny­li­gen star­tat sitt Twit­ter­kon­to, där han tänkt be­rö­ra lo­ka­la frå­gor.

– Jag har lärt mig en läxa. Nu har jag lärt mig att man får ab­so­lut in­te gå på nå­gon kän­dis som har en svans ef­ter sig, och det spe­lar ing­en roll hur vän­ligt man ut­tryc­ker sig. Hän­del­sen var ett ra­sis­t­dåd, men det var ett hämnd­dåd ock­så, sä­ger han.

Kun­de du for­mu­le­rat twee­ten an­norlun­da?

– Om nå­got väc­ker upp­märk­sam­het el­ler star­ka käns­lor så har jag an­ting­en for­mu­le­rat mig helt rätt el­ler helt fel. Jag kun­de ha ut­tryckt det an­norlun­da. Syf­tet var in­te att star­ta nå­got storm.

– Jag blir så trött på det här med att stäm­ning­en all­tid ska hets­as upp. Från och med nu så hål­ler jag käf­ten i den här ty­pen av frå­gor.

Jo­achim Gahm kal­lar al­la dem som ut­tryckt kri­tik mot hans tweet för ”väns­ter­män­ni­skor” och sä­ger att det in­te är KD:s mål­grupp.

– Men det var mitt miss­tag att ut­tryc­ka sig så, Sve­ri­ge är ett land där man ska va­ra för­sik­tig med att ut­tryc­ka sig.

– Allt hand­lar ba­ra att få in så många li­ke som möj­ligt. Det var syn­ner­li­gen dumt gjort och jag kom­mer ald­rig mer stö­ra Alex­an­dra.

Har du bli­vit kon­tak­tad av par­ti­et centralt?

– Nej, in­te ett ljud. Var­för ska de bry sig om mig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.