Un­der förra vec­kan hör­de en per­son av sig till Dan­de­ryds Nyheter och be­rät­ta­de att han blir utelåst från Dan­de­ryds kyr­ka när han kom­mer sent till guds­tjäns­ten. Vi kol­la­de med för­sam­ling­en vad som gäl­ler.

Danderyds Nyheter - - Danderyds - Sa­ga Lin­dqvist sa­ga.lin­dqvist@di­rekt­press.se

Per­so­nen som kon­tak­tat re­dak­tio­nen har kom­mit sent till guds­tjäns­ten två gång­er: ”Förs­ta gång­en trod­de jag det var ett miss­tag, men sön­da­gen den 4 ja­nu­a­ri var det sam­ma vi­sa. Jag för­sök­te kom­ma in i kyr­kan se­dan guds­tjäns­ten ta­git sin bör­jan. Men al­la dör­rar var reg­la­de”.

Men stäm­mer det att kyr- kan, likt en prin­cip­fast lä­ra­re, lå­ser dör­ren? Vi kol­la­de och fick svar.

Dan­de­ryds kyr­ka har un­der den se­nas­te ti­den va­rit mitt up­pe i en bygg­pro­cess. Det­ta har med­fört att det har bli­vit änd­ring i kyr­kans ru­ti­ner.

– Vi har pre­cis byggt en si­do­en­tré som ett kom­ple­ment till den van­li­ga hu­vud­in­gång­en. Så nu är det bätt­re an­pas­sat för äld­re, han­di­kap­pa­de och barn, sä­ger kyr­ko­he­dern Staf­fan Hell­gren.

Nu un­der vin­tern för­sö­ker kyr­kan spa­ra på ener­gi, och där­för an­vänds nu­me­ra främst si­do­en­trén, som ut­görs av en sluss, när be­sö­ka­re ska ta sig i kyr­kan. På så sätt be­va­ras mer vär­me in­u­ti kyr­kan.

– Vid si­do­en­trén finns det ett kapp­rum där man kan hänga av sig si­na sa­ker och till­hö­rig­he­ter, vil­ket gör att vi mås­te lå­sa dör­rar­na när guds­tjäns­ten star­tar, sä­ger Staf­fan Hell­gren.

Men han po­äng­te­rar ock­så att det ska finns en an­nan väg in till kyr­kan om man är sen till guds­tjäns­ten. Den van­li­ga hu­vu­den­trén.

– Men vi får verk­li­gen be om ur­säkt om folk har mis­sat guds­tjäns­ter. Vi ska bli bätt­re på att sät­ta dit en tyd­lig skylt.

FOTO: JANDERS/WIKIPEDIA

LÅ­SER. Kyr­kan lå­ser dör­rar­na un­der guds­tjänst – men in­te al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.