Trendspor­ten ska få fler att väl­ja Dan­de­ryds gym­na­si­um

Danderyds Nyheter - - Danderyds - Ro­bin Hög­berg 073-020 73 91 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Dan­de­ryds gym­na­si­um har an­sökt om att star­ta en na­tio­nell id­rotts­ut­bild­ning för pa­del. Må­let är att fler ung­do­mar ska nå na­tio­nell el­ler in­ter­na­tio­nell elit­ni­vå i den fram­väx­an­de spor­ten.

Gym­na­si­et i Dan­de­ryd har se­dan 2011 haft en na­tio­nellt god­känd id­rotts­ut­bild­ning (NIU) för fot­boll. Snart kan sko­lan få en mot­sva­ran­de ut­bild­ning för pa­del­ten­nis.

Det­ta är ett sam­ar­be­te med Svens­ka Pa­del­för­bun­det och ten­nis- och pa­dela­ka­de­min Good to Gre­at och rik­tar sig till ele­ver som vill kom­bi­ne­ra sin gym­na­si­e­ut­bild­ning med en eli­tid­rotts­ut­bild­ning.

– Det är en bra ut­bild­ning, och dess­utom kom­mer vi bli först i Sve­ri­ge med att an­ord­na en na­tio­nell id­rotts­ut­bild­ning för pa­del­ten­nis, sä­ger Jo­nas Berg­dahl Lin­dqvist, lä­ra­re i id­rott och fot­boll på Dan­de­ryds gym­na­si­um.

God­känt från för­bun­det

Sko­lan har ny­li­gen fått god­känt från Svens­ka Pa­del­för­bun­det och se­nast i sep­tem­ber kom­mer be­ske­det från Skol­ver­ket. An­sök­ning­en gäl­ler att be­dri­va det nya gym­na­sie­pro­gram­met i tre år, där­ef­ter får sko­lan an­sö­ka igen.

Någ­ra skill­na­der gente­mot van­lig ten­nis är att pla- nen är be­tyd­ligt mind­re, att spe­lar­na pre­cis som i squash kan slå bol­len mot plex­iglas­väg­gar och att rac­ken ser an­norlun­da ut.

Pa­de­l­ut­bild­ning­en kom­mer ha en ka­pa­ci­tet för 24 ele­ver per ter­min och kom­mer va­ra till­gäng­lig för de som går na­tur­ve­ten­skaps-, sam­hälls­ve­ten­skaps- el­ler eko­no­mi­pro­gram­met.

– NIU-ut­bild­ning­ar krä­ver spe­ci­ell sche­maan­pass­ning för spe­ci­a­lid­rott, och vi har sett att söktryc­ket är störst bland ele­ver på des­sa tre pro­gram, sä­ger Jo­nas Berg­dahl Lin­dqvist.

FOTO: RO­BIN HÖG­BERG

VÄXER. Ele­ver­na på den pla­ne­ra­de pa­de­l­ut­bild­ning­en kom­mer även få till­bringa en del tid i gym­met, be­rät­tar Jo­nas Berg­dahl Lin­dqvist, lä­ra­re i id­rott och fot­boll på Dan­de­ryds gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.