Oro­li­ga gran­nar fix­ar väk­ta­re till­sam­mans

Ef­ter in­brottsvå­gen i Dan­de­ryd vill nu fle­ra vil­laä­ga­re gå ihop med gran­nar­na för att hy­ra väk­ta­re som ron­de­rar i om­rå­de­na. ”Vi ser att det bli­vit fler och fler in­brott här”, sä­ger Jens Len­nen.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ro­bin Hög­berg 073-020 73 91 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Vi ser att det bli­vit fler och fler in­brott här. Det har ock­så bli­vit van­li­ga­re med stöl­der av till ex­em­pel bi­lar.

Stocksunds­bor­na Jens Len­nen och Pet­ter Sand­gren vill star­ta ett ge­men­samt be­vak­nings­sam­ar­be­te för bo­en­de i Stocksund och Djurs­holm. Via ett upp­hand­lat väktar­bo­lag ska an­slut­na med­lem­mar kun­na kal­la på ut­ryck­nings­tjänst vid in­brott.

– Vi ser att det bli­vit fler och fler in­brott här. Det har ock­så bli­vit van­li­ga­re med stöl­der av till ex­em­pel bi­lar, rat­tar och strål­kas­ta­re, sä­ger Jens Len­nen.

Ett an­nat pro­blem är att be­vak­nings­bo­la­gens ut­ryck­ning­ar of­ta tar för lång tid när nå­got väl hän­der, me­nar han.

– Ut­ryck­ning­ar­na tar of­tast mel­lan 30 och 60 mi­nu­ter ef­tersom bi­lar­na of­tast ut­går från Stock­holm. Vi vill få ner ut­ryck­nings­ti­der­na till max 15 mi­nu­ter ge­nom att väktar­bi­len kom­mer be­fin­na sig i om­rå­det un­der be­vak­nings­tim­mar­na.

Bil­bur­na väk­ta­re ska cir­ku­le­ra i om­rå­det en­ligt slump­vis val­da be­vak­ningsrut­ter. Väk­tar­na ska dess­utom en­kelt kun­na till­kal­las via en sär­skild app i mo­bi­len.

Vill få ihop 100 hus­håll

Må­let är att få ihop ett 100tal hus­håll för att kun­na star­ta igång tjäns­ten. Just nu har ett 50-tal an­mält in­tres­se. Be­vak­ning­en ska ske främst på dag­tid.

– Det är då de fles­ta in­brot­ten sker. Med 100 hus­håll blir pri­set cir­ka 1 000 kro­nor i må­na­den. Så vad ska väk­tar­na gö­ra i skarpt lä­ge?

– Kal­la på po­lis och av­bry­ta in­brot­tet ge­nom att av­skräc­ka, men ock­så kun­na hjäl­pa per­so­ner som ham­nar i nöd, till ex­em­pel vid över­fall, sä­ger Jens Len­nen. En som in­te tyc­ker om idén är Stocksunds­bon An­ki Bergs­trand. Hon fö­re­språ­kar i stäl­let grann­sam­ver­kan, som är eta­ble­rat där hon bor.

– Det fun­kar väl­digt bra och kos­tar dess­utom ing­et ex­tra.

Djurs­holms­bon Ham­pus Nyquist är i grun­den po­si­tiv.

– En­da ne­ga­ti­va är om po­li­sen i stäl­let ned­pri­o­ri­te­rar om­rå­det.

PATRULLERAR. Fle­ra gran­nar runt om i Stock­holm har ge­men­samt bör­jat an­li­ta eg­na väktar­bo­lag. Här i Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.