Folk grå­ter över

Alex­an­ders be­slut

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Sop­hie Stig­fur

För nå­gon vec­ka se­dan skrev Alex­an­der ett in­lägg i Ham­mar­by Sjöstads Fa­ce­book­grupp där han med­de­la­de att han ef­ter feb­ru­a­ri kom­mer att by­ta jobb till en bu­tik i Mör­by och vil­le tac­ka för de fi­na åren i Sjöstan.

Re­spon­sen var allt an­nat än vän­tad. In­nan han knappt hun­nit blin­ka ha­de det an­språks­lö­sa in­läg­get gil­lats av 1 100 per­so­ner, och de över 200 för­tviv­la­de kom­men­ta­rer­na gjor­de en sak klar: fre­dags­my­set i Sjöstan blir sig ald­rig likt igen.

– Det är rö­ran­de så klart, näs­tan så att man vill stan­na. Men det kli­ar i bå­de föt­ter och hän­der ef­ter nya ut­ma­ning­ar. Bu­ti­ken i Dan­de­ryd är dub­belt så stor.

Men vad är det då som gjort att just han fått de allt an­nat än lätt­flör­ta­de Sjöstads­bor­nas hjär­tan att smäl­ta?

– Skåns­kan. Jag har den att tac­ka för allt! Den gör att man au­to­ma­tiskt upp­levs ge­nu­in och li­te oborstad. Ja, och så gil­lar jag att sko­ja till det, sä­ger Alex­an­der som bland an­nat job­bat i kilt.

Det all­ra bäs­ta med job­bet är mö­tet med män­ni­skor från sam­häl­lets al­la hörn.

– En grav al­ko­ho­list som jag mås­te ne­ka fle­ra gång­er om da­gen får sam­ma be­mö­tan­de som en vd-pamp från Ös­ter­malm. Män­ni­skor är män­ni­skor, sä­ger Alex­an­der som trots al­la hyll­ning­ar ser fram emot den nya ar­bets­plat­sen:

– Jag är fak­tiskt född i Dan­de­ryd och åter­vän­der nu. Men det är klart, de stac­kar­na är nog in­te be­red­da på vad de får, skrat­tar han.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FÖRTVIVLAN. När sol­strå­len Alex­an­der Har­te an­non­se­ra­de att han skul­le slu­ta på Sys­tem­bo­la­get i Sjöstan blev det stort ra­maskri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.