Ti­dig kri­tik

mot nära­ku­ten

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Hege Hellström hege.hell­strom@di­rekt­press.se

Runt 50 pa­ti­en­ter per dag räk­na­de man med skul­le be­sö­ka den nya nära­ku­ten vid Dan­de­ryds sjuk­hus. Men hit­tills har an­ta­let pa­ti­en­ter per dag va­rit över 80.

– Vi har va­rit väl­digt po­pu­lä­ra. Jag tror det har med in­fek­tions­pe­ri­o­den att gö­ra, det är jät­te­högt tryck på al­la nära­ku­ter, sä­ger Le­on Syl­ver­berg, verk­sam­hets­chef för de sju nära­ku­ter­na i Stock­holms län.

Kö­er­na har trots det­ta in­te bli­vit oac­cep­ta­belt långa, me-

– Jag tyc­ket att det har bli­vit en suc­cé. De far­hå­gor vi haft, om att få för få pa­ti­en­ter och att det skul­le va­ra svårt att få igång verk­sam­he­ten, har in­te in­fri­ats. Visst finns det barn­sjuk­do­mar men det har gått för­hål­lan­de­vis bra, sä­ger Le­on Syl­ver­berg.

”Stac­kars per­so­na­len”

Men fle­ra pa­ti­en­ter­na är in­te li­ka nöj­da, att dö­ma av kom­men­ta­rer på Fa­ce­book: ”Var där igår i över 4 tim­mar för att bli hemskic­kad ut­an att rönt­ga. Det var mer pa­ti­en­ter än sto­lar och där sprang små­barn som var ir­ri­te­ra­de ef­ter fle­ra tim­mars vän­tan. Helt sjukt. Stac­kars per­so­na­len gjor­de vad de kun­de och fick stå ut med många ir­ri­te­ra­de kom­men­ta­rer. In­te okej nå­gon­stans”, skri­ver en pa­ti­ent.

En an­nan skri­ver att hon fick vän­ta i fem och en halv tim­me i lör­dags:

”Vå­ga­de knappt läm­na sto­len för att be­sö­ka to­a­let­ten för då skul­le man in­te ha nå­gon­stans att sit­ta. Per­so­na­len tip­sa­de om att åka till Sol­na nära­kut istäl­let. Ef­ter nä­ra 6 tim­mar gick jag hem, ut­an att få träf­fa en lä­ka­re.”

Ett pro­blem är att vänt­rum­met är för li­tet.

– Där upp­le­ver nog pa­ti­en­ter­na att de är många, även om lo­ka­ler­na är fi­na och frä­scha, sä­ger Le­on Syl­ver­berg.

Han me­nar att det är många pa­ti­en­ter som sö­ker sig till nära­ku­ten som bor­de sö­ka sig till hus­lä­kar­mot­tag­ning­en.

– Vi ska av­las­ta aku­ten och in­te ta de ty­pis­ka pri­mär­vårdspa­ti­en­ter­na.

Men man vet ju hur svårt det är att få tid hos hus­lä­ka­re?

– Jag vet pre­cis hur det fun­ge­rar, jag kom­mer från pri­mär­vår­den, men det ska in­te spil­la över på en verk­sam­het som i förs­ta hand ska av­las­ta aku­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.