S VILL DANDERYDS PARTIER M TA BYGGBEHOVEN

Byg­gan­det står i fo­kus när vi nu drar igång vår gransk­ning av par­ti­er­nas stånd­punk­ter in­för va­let. På den ti­di­ga­re ben­sin­macks­sta­tio­nen vid Djurs­holms torg ska man byg­ga bo­stä­der. Vi frå­ga­de po­li­ti­ker­na om det kan bli ett ti­ovå­nings­hus… FÖR­TÄ­TA EL­LER INT

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Re­dan i vå­ras upp­märk­sam­ma­de vi vad som ska hän­da med den gam­la ben­sin­mackstom­ten vid Djurs­holms torg. I dag är där en par­ke­ring och vänd­zon för bus­sar­na till och från tor­get.

Tom­ten be­skrevs som väl­digt at­trak­tiv av Danderyds plan- och ex­plo­a­te­rings­chef, Da­vid Grind, när vi ti­di­ga­re pra­ta­de med ho­nom.

– Det är en väl­digt spe­ci­ell tomt, det kanske är en av Sve­ri­ges bäs­ta tom­ter. Man får sjö­ut­sikt och nä­ra till kom­mu­ni­ka­tio­ner. Jag tror det kom­mer fin­nas ett stort in­tres­se.

Som en del av vår valupp­takt, där bostadsfrågan är stän­digt ak­tu­ell, så har vi frå­gat re­spek­ti­ve par­ti i kom­mun­full­mäk­ti­ge om det vo­re möj­ligt el­ler omöj­ligt att byg­ga ett ti­ovå­nings­hus på mar­ken.

– Det är omöj­ligt, det skul­le in­te alls pas­sa in i den käns­li­ga mil­jön. Det jag tän­ker att man kan byg­ga där är upp till tre vå­ning­ar. Byg­ger man för högt ris­ke­rar man att kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­den går för­lo­ra­de, sä­ger Olle Re­chen­berg (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Be­fa­rar mot­stånd

På frå­gan om var ”grän­sen” går för en bo­stads­fas­tig­het på tom­ten sva­rar de all­ra fles­ta partier att den går nå­gon­stans mel­lan tre till fy­ra vå­ning­ar. Samt­li­ga be­fa­rar även att mot­stån­det från de bo­en­de i när­he­ten skul­le bli stort.

– Vis av er­fa­ren­het vill jag sä­ga att det här är nå­got som Djurs­hol­mar­na in­te skul­le vil­ja. Vi har svårt att gå emot be­folk­ning på käns­li­ga plat­ser som vid öst­ra Ene­by torg, No­ra torg och Djurs­holms torg, sä­ger Jan Lil­ja ( S), grupple­da­re.

Op­po­si­tions­rå­det Siv Sahl­ström ( C) me­nar att man ge­nom att ex­plo­a­te­ra mar­ken ska få fler bo­stä­der till kom­mu­nen – men an­ta­let får in­te bli för många.

– Ge­ne­rellt är vi in­te mot­stån­da­re till höga hus. Vi ska byg­ga i till ex­em­pel Mör­by Cent­rum men det är ute­slu­tet på Djurs­holms torg. Vi kan byg­ga så vi får mer bo­stä­der, men det ska in­te va­ra hög­re el­ler stör­re än den be­fint­li­ga mil­jön, sä­ger hon.

Men vad för roll har Dan­de­ryd i att lö­sa bo­stads­si­tu­a­tio­nen i Stock­holm? Ing­en en­ligt Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Chris­ter Ere­stål, grupple­da­re.

– Jag vet in­te om Dan­de­ryd har ett an­svar för det, att byg­ga bo­stä­der till res­ten av värl­den. Vi tyc­ker Dan­de­ryd är re­la­tivt fär­dig­byggt, jag skul­le hell­re se att man bygg­de ett an­tal vil­lor, sä­ger han.

– Mitt par­ti har som hu­vud­punkt när det gäl­ler ut­veck­ling att be­va­ra vil­lastads­ka­rak­tä­ren så långt som möj­ligt, sä­ger Pe­ter Fors­sman (KD), le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

”Kör of­ta över”

Ca­ro­lin Rob­son (MP), grupple­da­re, me­nar att man vill ” byg­ga så många bo­stä­der som om­giv­ning­en med­ger”, och att det­ta in­te in­klu­de­rar ett hy­po­te­tiskt ti­ovå­nings­hus.

– Det skul­le ba­ra bli ett torn och det har vi re­dan ett, man kan in­te ha tio- el­ler fem­vå­nings­hus vid vil­la­tom­ter­na. Jag tyc­ker kom­mu­nen of­ta kör över Dan­de­rydsbor­na när man pre­sen­te­rar fär­di­ga för­slag, det be­hövs en med­bor­gar­di­a­log ti­digt då ha­de man ex­em­pel­vis slup­pit ar­ga Djurs­hol­ma­re som pro­te­ste­rar med pla­kat vid slot­tet, sä­ger hon.

När vi stäl­ler frå­gan gäl­lan­de för­tät­ning av Danderyds vil­la­om­rå­den är samt­li­ga partier eni­ga om att man be­hö­ver va­ra för­sik­ti­ga och lyss­na in med­bor­gar­na. Dock me­nar man att fort­satt ex­plo­a­te­ring i kom­mu­nens mer cen­tra­la de­lar skul­le väga upp mot att in­te byg­ga i kom­mu­nens vil­la­om­rå­den.

– Da­gens li­be­ra­ler tyc­ker in­te man ska in och rö­ja i träd­gårds­sta­den. Vi ska byg­ga 400 lä­gen­he­ter i Mör­by lund, ett 50-tal i Mör­by cent­rum och 150 bo­stä­der i om­rå­det ”gro­pen”, sä­ger Bengt Syl­van (L), grupple­da­re.

– Stads­ut­veck­ling ska fram­förallt ske i kom­mu­nens cen­tra­la de­lar och längs E18­strå­ket, sä­ger Olle Reichen­berg (M).

Det är en väl­digt spe­ci­ell tomt, det kanske är en av Sve­ri­ges bäs­ta tom­ter. Man får sjö­ut­sikt och nä­ra till kom­mu­ni­ka­tio­ner. Jag tror det kom­mer fin­nas ett stort in­tres­se.

HÖJDARLÄGE? På tom­ten där det ti­di­ga­re låg en ben­sin­mack ska man byg­ga bo­stä­der, det är klart. Men vi ställ­de frå­gan om det är möj­ligt med ett ti­ovå­nings­hus?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.