Stäng­da el­ler öpp­na går­dar

STOCK­HOLM VÄX­ER. L vill se stäng­da in­ne­går­dar i ny­bygg­da om­rå­den i för­or­ten

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Trygg­hets­frå­gor­na do­mi­ne­rar det po­li­tis­ka sam­ta­let valå­ret 2018. Nu bör­jar de även ta stör­re ut­rym­me i de­bat­ten kring bo­stads­byg­gan­det. När det gäl­ler slut­na kvarter finns en skarp skil­je­lin­je mel­lan den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­ten och den bor­ger­li­ga al­li­an­sen.

– Vi mås­te tän­ka mer på trygg­he­ten när vi byg­ger nytt.

Or­den kom från Björn Ljung (L) vid årets förs­ta mö­te i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Dis­kus­sion gäll­de de­talj­pla­nen för Vår­bergs­top­pen i Skär­hol­men och Ljung för­kla­ra­de att han vill se slut­na kvarter istäl­let för ma­jo­ri­te­tens för­slag med en mer öp­pen ka­rak­tär. En vec­ka se­na­re för­kla­rar han att de fles­ta trivs i Stock­holms yt­terstads­om­rå­den, men att de in­te är tryg­ga.

– Hu­sen står ut­sprid­da och grän­sar of­ta mot nå­got grön­om­rå­de som ing­en tar hand om. Den bygg­na­tio­nen har ska­pat väl­digt myc­ket otrygg­het. Vi kan rå­da bot på det ge­nom att byg­ga med en slut­na kvar­ter­struk­tur, sä­ger han och näm­ner Årsta­dal i Lil­je­hol­men som ett po­si­tivt ex­em­pel.

Slut­na kvarter in­ne­bär att fle­ra hus om­ring­ar en in­ner­gård som nås ge­nom till ex­em­pel ett valv el­ler via bo­stads­hu­sen. I in­nersta­den finns många ex­em­pel, men de är fär­re i yt­tersta­den.

– Allt ta­lar för att slut­na kvarter kom­mer att präg­la fram­ti­da bygg­pro­jekt, men ty­värr finns det ett obe­grip­ligt mot­stånd som delvis är ide­o­lo­giskt be­ting­at, an­ser Björn Ljung.

Be­ror på plat­sen

Stads­bygg­nads­rå­det Jan Va­le­skog (S) där­e­mot sä­ger att det in­te alls är en prin­ci­piell el­ler ide­o­lo­gisk frå­ga. En­ligt ho­nom kan slut­na kvarter pas­sa på vis­sa plat­ser och sam­ti­digt va­ra di­rekt olämp­li­ga på and­ra.

– Men gör man det till en trygg­hets­frå­ga, som Ljung har gjort, är man rik­tigt il­la ute. Vi vill ha ett öp­pet samhälle där folk möts, sä­ger han.

Va­le­skog drar en pa­ral­lell till ga­ted com­mu­ni­ti­es och me­nar att de slut­na kvar­te­ren är ett steg i den rikt­ning­en.

– I al­la fall om man som Ljung har gjort, be­skri­ver det som ett sätt för barn och kvin­nor att skyd­da sig. Då kan man in­te tol­ka det på an­nat sätt, sä­ger han.

Of­fent­ligt el­ler pri­vat?

Skil­je­lin­jen går mel­lan of­fent­lig och pri­vat mark. Ma­jo­ri­te­ten vill se de öpp­na går­dar­na som all­män­na ge­men­sam­ma rum där folk kan rö­ra sig fritt me­dan al­li­an­sen vär­nar om trygg­he­ten ge­nom att tyd­lig­gö­ra vad som är pri­vat om­rå­de.

Star­kast mot­stånd i KF möt­te Ljung från Se­basti­an Wiklund ( V) som me­nar att det in­te finns en uni­ver­sal­lös­ning för att ska­pa trygg­het i ett om­rå­de.

– Med slut­na kvarter vill hö­gern ex­por­te­ra in­nersta­dens ide­al till yt­tersta­den, men glöm­mer bort att folk vill bo på oli­ka sätt. Dess­utom hand­lar trygg­het sna­ra­re om att byg­ga tillit i det of­fent­li­ga rum­met, sä­ger han.

Den bygg­na­tio­nen har ska­pat väl­digt myc­ket otrygg­het. Vi kan rå­da bot på det ge­nom att byg­ga med en ’’slut­na­kvar­ter­struk­tur’’.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SLUT­NA KVARTER. Yng­linga­ga­tan i nor­ra Va­sas­tan är ett ex­em­pel på om­rå­de med in­ner­går­dar man en­dast kom­mer åt via bo­stads­hu­sen ut mot ga­tan.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SMALHUS. Mot­sat­sen till slut­na kvarter är så kal­la­de smalhus ut­an in­ner­går­dar. Här ex­em­pel från Ham­mar­by­höj­den.

FO­TO: WIKIPEDIA

SLUT­NA KVARTER. Rö­da ber­gen i Va­sas­tan är ett typex­em­pel på slut­na kvarter el­ler stads­gårds­kvar­ter som det ock­så kal­las.

FO­TO: KA­RIN NILS­SON

HALVÖPPET KVARTER. I Lind­ha­gen på Kungs­hol­men är det halv­öpp­na kvarter som gäl­ler där vem som helst kan kom­ma in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.