Nu kör vi igång med vår val­be­vak­ning!

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

I år vän­tar ett val och själv­klart ska vi ge er den bäs­ta val­be­vak­ning­en i kom­mu­nen. Den här vec­kan star­tar vi upp med en frå­ga som i all­ra högs­ta grad be­rör Dan­de­rydsbor­na. Det är vis­ser­li­gen in­te unikt i Dan­de­ryd, byg­gan­de av bo­stä­der är en frå­ga som be­rör i många om­rå­den. När det kom­mer till att byg­ga nytt är det mer re­gel än un­dan­tag att det höjs upp­rör­da rös­ter och att många är helt emot att det byggs (många är sä­ker­li­gen väl­digt po­si­ti­va men ni gör in­te li­ka myc­ket vä­sen ifrån er).

Danderyds histo­ria skil­jer sig ju dock från om­rå­den med mer lä­gen­he­ter, det är en gam­mal vil­las­tad och många ver­kar vil­ja att det för­blir så.

Nu har vi i al­la fall ta­git pul­sen på Danderyds partier och ställt frå­gan: ”Hur höga hus tål egent­li­gen kom­mu­nen?” Ni lä­ser po­li­ti­ker­nas svar på näs­ta upp­slag i det här num­ret.

LYCKA. So­len ski­ner, fåg­lar­na kvitt­rar (i al­la fall idag). Är det in­te li­te vår i luf­ten nu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.