Op­po­si­tion nöd­vän­dig för fram­gång

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Ene­by­bergs­bor­na tving­a­de ma­jo­ri­te­ten att bac­ka. Om al­la partier är över­ens, vet vi er­fa­ren­hets­mäs­sigt, att det finns små möj­lig­he­ter att änd­ra nå­got. Men ef­tersom de po­li­tis­ka par­ti­er­na in­te var över­ens fanns det ett re­ellt hot. Och Ene­by­bergs­bor var skick­li­ga. De för­stod att ut­nytt­ja det vap­net.

Ingen­ting är en ef­fek­ti­va­re på­tryck­ning på en ma­jo­ri­tet, som ser sig som själv­kla­ra makt­ha­va­re, än ho­tet om man­dat­för­lus­ter. Det sto­ra op­po­si­tions­par­ti­et, Dan­de­rydscen­tern, ha­de länge en­ga­ge­rat sig mot ut­vidg­ning­en av upp­dra­get på Öst­ra Ene­by torg och ha­de rent mjöl i på­sen. Dan­de­rydscen­tern ha­de re­ser­ve­rat sig mot al­la be­slut att ut­ö­ka plan­om­rå­det ef­ter förs­ta be­slu­tet 2012.

Siv Sahl­ström Ord­fö­ran­de Dan­de­rydscen­tern op­po­si­tions­råd le­da­mot i full­mäk­ti­ge och and­ra vice ordf. kom­mun­sty­rel­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.