Gra­vid sjuk­skö­ters­ka fick spark i ma­gen

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var i bör­jan av feb­ru­a­ri som en pa­ti­en­ten som vår­da­des på akut­mot­tag­ning­en på Danderyds sjuk­hus öpp­na­de sin urin­på­se och töm­de ut kis­set på golvet. En sjuk­skö­ters­ka ska då ha för­sökt kom­ma åt på­sen för att kun­na stänga den när pa­ti­en­ten spar­ka­de hen­ne i ma­gen. Sjuk­skö­ters­kan var syn­ligt gra­vid, i vec­ka 28. Ef­ter spar­ken ska hon ge­nast ha gått ut ur rum­met.

Led­nings­sjuk­skö­ters­kan kal­la­de väk­ta­re och po­lis till plat­sen, me­dan sjuk­skö­ters­kan skic­ka­des till för­loss­ning­en för att un­der­sö­ka bar­net i ma­gen.

”Sjuk­skö­ters­kan är oro­lig och skär­rad, har ett upp­föl­jan­de sam­tal med led­nings­sjuk­skö­ters­kan in­nan hon går hem”, står det att lä­sa i en rap­port till Ar­bets­mil­jö­ver­ket. Sam­ma rap­port be­rät­tar att det in­te var nå­gon fa­ra med bar­net.

Danderyds sjuk­hus har rap­por­te­rat hän­del­sen till Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

Glöm Gull­mars­plan. Nu klub­bar vi att Danderyds Sjuk­hus buss­ter­mi­nal är Stock­holms värs­ta plats.

Twitt­ra­ren @M_Lin­den dö­mer hårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.