Kli­ni­ken på Danderyds sjuk­hus bäst

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det är kva­li­tets­re­gist­ret som Swe­de­he­art som vi­sar att hjärt­kli­ni­ken på Danderyds sjuk­hus ham­nar i topp över var den bäs­ta hjär­tin­farkts­sjuk­vår­den finns i Sve­ri­ge. Dock är sjuk­hu­set in­te en­samt på top­pen, ut­an de­lar förstap­lat­sen med, bland an­nat, Väs­terås sjuk­hus och Ka­ro­lins­ka Sol­na.

– Nå­got vi kan va­ra ex­tra stol­ta över är att vi blir li­te bätt­re år för år, trots stän­digt ökan­de an­tal pa­ti­en­ter, sä­ger den till­för­ord­na­de kli­nik­che­fen Raf­fae­le Scor­za i ett press­med­de­lan­de.

– De go­da re­sul­ta­ten blir möj­li­ga tack va­re ett myc­ket gott lager­ar­be­te ge­nom he­la vård­ked­jan, sä­ger han vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.