Han har star­tat Fa­ce­book­grup­per mot kom­mu­nens bygg­pla­ner. Ene­by­bergs­bon Lars Avellán me­nar att Dan­de­ryd till mångt och myc­ket är fär­dig­byggt.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Lars Avellán är upp­vux­en i Djurs­holm och bor se­dan 1990 i Ene­by­berg. När han fick nys om kom­mu­nens pla­ner på hur man skul­le ex­plo­a­te­ra öst­ra Ene­by torg fick han ett upp­vak­nan­de.

– När kom­mu­nen pre­sen­te­ra­de för­sla­get så tänk­te jag ba­ra ”det här får in­te ske”. Vi bor i ett vil­la­sam­häl­le, in­te i ett hög­hus­om­rå­de, sä­ger han.

De förs­ta pla­ner­na rör­de om­kring 425 nya bo­stä­der i öst­ra Ene­by torg, ett för­slag som i dag in­te läng­re ex­i­ste­rar.

– Jag tyc­ker in­te man ska för­tä­ta i Dan­de­ryd. För­tät­ning har bli­vit ett mant­ra och ett mant­ra som man hör till­räck­ligt många gång­er blir en san­ning, men det är en falsk san­ning. Ett samhälle som op­ti­me­rats un­der mer än 100 år mår in­te bra av att helt plöts­ligt bli nå­got an­nat.

Den 17 ja­nu­a­ri var Lars med och ar­ran­ge­ra­de en de­batt på Danderyds gym­na­si­um med al­la lo­ka­la partier där man de­bat­te­ra­de bygg­na­tion i Dan­de­ryd. Han har även ska­pat Fa­ce­book­grup- pen ” Brom­sa öst­ra Ene­by torg” och ”Danderyds fram­tid”.

– Vad som hän­der om man smäl­ler upp ett högt hus blir det in­te at­trak­tivt att kö­pa en vil­la in­till, då köps den upp av bygg­her­rar ock­så och så vi­da­re, så små­ning­om tar hög­hu­sen över, sä­ger Lars.

Tyc­ker du in­te man bor­de byg­ga bo­stä­der i Dan­de­ryd?

– Var­för, om man tyc­ker det är bra som det är? Ibland hör man att det ska byg­gas för Dan­de­ryd, för äld­re el­ler ung­do­mar, men vi har ing­en så­dan styr­ning av bo­stads­po­li­ti­ken.

NEJ. Lars Avellán an­ser att Dan­de­ryd i så stor ut­sträck­ning som möj­ligt ska för­bli ett vil­la­sam­häl­le, ut­om i kom­mu­nens mer cen­tra­la de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.