I som­ras tog Dan­de­ryds­bon Co­ra Hirn ett brons på pon­ny-EM i hopp­ning, den förs­ta svens­ka me­dal­jen se­dan 1998. Nu vän­tar näs­ta sto­ra täv­ling för Co­ra Hirn.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Lotten Engbom

Co­ra Hirn, 15 år, som täv­lar för Djurs­holms rid­klubb, har vi­sat fram­föt­ter­na på hopp­ba­nor­na den se­nas­te ti­den. Trots att EM- pon­nyn Miskaun Har­vey in­te läng­re finns kvar i stal­let.

– Han har åkt till Ita­li­en till sin nya ryt­ta­re. Jag ha­de kun­nat täv­la ho­nom i år ock­så, men näs­ta år blir jag för gam­mal. När det gått så bra kän­des det gans­ka na­tur- ligt att gå vi­da­re, sä­ger Co­ra Hirn.

Nu sat­sar hon vi­da­re på stor häst. Med Bluf­fing Spi­rit har hon nu kva­lat till ”Mor­gon­da­gens vinnare” där de bäs­ta ju­ni­or- ryt­tar­na gör upp i Scan­di­na­vi­um un­der Gö­te­borg Hor­se show.

– Det känns jät­te­kul. Jag har kva­lat dit un­der sex del­täv­ling­ar un­der 2017 och i bör­jan av 2018. De 16 bäs­ta får ri­da den här fi­na­len i Scan­di­na­vi­um, sä­ger Co­ra Hirn.

På plats är dess­utom värl­dens bäs­ta ryt­ta­re, som ri­der världs­cu­pen.

– Om man får åka på så­da­na täv­ling­ar ger det jätte- myc­ket in­spi­ra­tion. Det är kul att det finns så­da­na möj­lig­he­ter för yng­re ryt­ta­re.

För­ra året lyc­ka­des hon ock­så kva­la in, och såg ut att gå mot en bra pla­ce­ring.

– Men i om­hopp­ning­en rev jag ty­värr sista hind­ret. An­nars ha­de jag fak­tiskt kom­mit tvåa. Men jag kom sexa, så det var in­te fy skam det hel­ler, sä­ger Co­ra Hirn.

Så du har en del re­vansch­sug i år?

– Jo, men det skul­le va­ra jät­te­kul om det gick bra. Men det är all­tid så med häs­tar att det in­te går att för­ut­se ef­tersom det är djur. Det är myc­ket som spe­lar in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.