Med an­led­ning av dis­kus­sio­nen kring rök­för­bud i of­fent­li­ga mil­jö­er vill nu Mil­jö­par­ti­et att det tas kraft­tag mot rök­ning­en på tun­nel­ba­ne­per­rong­er. Ett för­bud som idag finns – men in­te ef­ter­levs.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Em­ma Thim­gren

To­mas Eriks­son (MP) grupple­da­re i Stock­holms läns lands­ting tyc­ker att in­for­ma­tio­nen som finns är brist­fäl­lig.

– Ma­jo­ri­te­ten av al­la re­se­nä­rer vet in­te att det är för­bju­det även ut­om­hus. Vi vill att det märks ut tyd­li­ga­re, till ex­em­pel med stör­re skyl­tar. Den som rör sig i lo­kal­tra­fi­ken ska in­te kun­na mis­sa att det finns ett för­bud.

För­bju­det se­dan 2105

Se­dan ja­nu­a­ri 2015 är det för­bju­det att rö­ka på tun­nel­ba­ne- och pen­del­tågsper­rong­er­na, så­väl in­ne som ute. Men det är fort­fa­ran­de många som in­te kän­ner till för­bu­det. Den en­da skylt­ning­en som finns idag är små sym­bo­ler på in­for­ma­tions­tav­lor­na. Ex­akt hur skyl­tar­na bör om­for­mas läm­nar To­mas Eriks­son till för­valt­ning­en.

Mil­jö­par­ti­et vill även att ord­nings­per­so­nal ska till­rät- Snart fär­digrökt på ut­om­husper­rong­er­na?

ta­vi­sa per­so­ner som rö­ker.

– Idag går de of­ta ba­ra för­bi folk som rö­ker, sä­ger To­mas Eriks­son.

Be­a­trice, 29 år, som står på Gull­mars­plans per­rong och rö­ker sä­ger att hon in­te kän­de till för­bu­det.

– Det gjor­de jag fak­tiskt in­te. Jag åker kom­mu­nalt var­je dag men har ald­rig sett skyl­tar­na.

Ma­rio Es­sa­i­si, 50 år, job­bar som tun­nel­bane­fö­ra­re och tyc­ker att skylt­ning­en är bra Un­der ja­nu­a­ri i år tog SL:s kund­tjänst emot 35 kund­syn­punk­ter om rök­ning, och Claes Kei­su tror att det nog ba­ra är en bråk­del av al­la som re­a­ge­rar på rök­ning­en. Men att sät­ta upp and­ra skyl­tar el­ler gö­ra för­bu­det tyd­li­ga­re för re­se­nä­rer­na är i nu­lä­get in­te ak­tu­ellt.

– Nu är det ju en ny to­bak­slag på gång som för­bju­der rök­ning ut­om­hus i kol­lek­tiv­tra­fi­ken och det är nå­got som vi väl­kom­nar. Då blir det lät­ta­re att av­vi­sa rö­ka­re som in­te fim­par när de upp­ma­nas till det, sä­ger Claes Kei­su.

FIMPAT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.