Här är vil­lan som al­la är ny­fik­na på

Sjö­ut­sikt, se­kel­skif­tes charm och åt­ta rum. Stans mest klic­ka­de hus i vec­kan lig­ger i Dan­de­ryd.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

”Klas­sisk vil­la från 1903 med sjö­ut­sikt”, så be­skrivs vil­lan i Djurs­holm som är vec­kans mest klic­ka­de hus i Stock­holm på för­sälj­nings­saj­ten Hem­net.

– Jag tror att det är för att det är ett väl­digt vac­kert hus, att det är sjö­ut­sikt ut över Vär­tan, ett byggår som många tyc­ker om, sä­ger Ce­ci­lia Theu­ten­berg, mäk­la­re på Wre­de.

Hu­set lig­ger på Heim­dals­vä­gen 2 i Djurs­holm och har en bo­a­rea på 303 kvadrat­me­ter, med en bi­a­rea på 106 kvadrat­me­ter. Åt­ta rum, varav fem sov­rum, för­de­la­de på tre plan, där ett är käl­la­re.

– Det är en väl­digt bra adress. En väl­digt lugn ga­ta, det är in­te så många som åker för­bi och det är en hörn­tomt, sä­ger Ce­ci­lia Theu­ten­berg och fort­sät­ter:

– Djurs­holm har myc­ket bra sko­lor, det är väl­digt loc­kan­de och se­dan är det ett vac­kert om­rå­de. Det är gans­ka nä­ra stan och tätt med kom­mu­ni­ka­tio­ner­na.

Har det va­rit myc­ket folk på vis­ning­en ock­så?

– Vi har ba­ra pri­vatvis­ning­ar, men det är myc­ket folk ab­so­lut. Det är mest barn­fa­mil­jer skul­le jag sä­ga. Men det finns såklart någ­ra and­ra ock­så, sä­ger Ce­ci­lia Theu­ten­berg.

Ut­gångs­pris på hu­set är 32 mil­jo­ner kro­nor, och kanske är det just det som ock­så loc­kar folk att klic­ka på hu­set på nä­tet.

– Det tror jag det gör. Det kan man väl in­te bort­se från, sä­ger Ce­ci­lia Theu­ten­berg.

En­ligt mäk­la­ren har de på­bör­jat pro­ces­sen för för­sälj­ning, men det är fort­fa­ran­de möj­ligt att läg­ga van­tar­na på hu­set.

FOTO: WRE­DE.SE

MEST KLICKAT. Hu­vud­sta­dens just nu mest klic­ka­de hus på Hem­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.