DEL 1 KLAR

Sak­ta men sä­kert på­går om- och ny­bygg­na­tio­nen av da­gens Mör­by cent­rum till det som ska bli Dan­de­ryds cent­rum. Vi träf­fa­de cent­rum­che­fen Hå­kan Lars­son, tog oss högst upp på det ny­bygg­da kon­tors­hu­set och lät ho­nom be­rät­ta.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: & foto: Ke­vin We­din

14 år se­na­re står förs­ta de­len av det som ska bli Dan­de­ryds cent­rum klar. Vi häng­de med cent­rum­che­fen Hå­kan Lars­son upp i det ny­bygg­da kon­tors­hu­set.

ATTRAKTIVT LÄ­GE

Det be­hövs mer i Dan­de­ryd vad gäl­ler kon­tor­sy­tor, vi har haft en stor ef­ter­frå­gan. Med tan­ke på att tun­nel­ba­na finns i hu­set så är det är ett attraktivt lä­ge. Det är väl­digt dyrt att sit­ta i in­ners­tan, men här­i­från tar det ba­ra någ­ra mi­nu­ter in centralt. Folk tyc­ker det är fint att bygg­na­den är klar. Det var en del dis­kus­sio­ner gäl­lan­de nor­ra kon­tors­hu­set, men där an­pas­sa­de vi oss och det kom­mer bli tio vå­ning­ar.

STOR EF­TER­FRÅ­GAN PÅ MAT

Det ska va­ra fullt ut­hyrt i slu­tet av april hop­pas jag. Det är sju vå­ning­ar och var­je vå­nigns­plan är cir­ka 470 kvadrat­me­ter, så det blir 4 000 kvadrat­me­ter kon­tor och han­del på 470. Den sto­ra ef­ter­frå­gan lig­ger på mat­stäl­len och där för- sö­ker vi hit­ta fler al­ter­na­tiv för att bred­da ut­bu­det. Phils bur­ger och Al­bert & Jacks kom­mer hit och sen kom­mer Må Bra häl­sa öpp­na ett kon­cept vid söd­ra tor­get, det är vad som är fär­digt nu.

In­om någ­ra vec­kor är det in­vig­ning av det nya par­ke­rings­hu­set, då får vi be­tyd­ligt fler par­ke­rings­plat­ser. Det här är ju ett stäl­le dit folk vill kun­na ta sig snabbt in och ut.

14 ÅR SE­NA­RE

Det är jät­te­ro­ligt att se att vi är igång. De förs­ta tan­kar­na i he­la pro­jek­tet kom 2004 och nu står vi här, 14 år se­na­re vid den förs­ta de­len.

När man kom­mer åkan­des sö­der­i­från med bil så tar hu­set för sig otro­ligt myc­ket. Mot­sva­ran­de kom­mer hän­da när man kom­mer norr­i­från och det nor­ra kon­tors­hu­set med 10 vå­ning­ar står klart. Fas­tig­he­ten kom­mer att bli myc­ket syn­lig.

In­ternt för hy­res­gäs­ter­na kom­mer det bli en ute­plats här up­pe, så det blir bra med en fi­kastund här up­pe på som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.