Ing­en bryd­de sig

när Ro­ger ram­la­de och slog sig

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

– Det märk­li­ga är att det ba­ra är män­ni­skor som går för­bi, pra­tar i mo­bi­len och så. Jag tänk­te i mitt stil­la sin­ne att jag slu­tar hop­pas på mänsk­lig­he­ten, sä­ger han.

Ro­ger ha­de pro­blem att ta sig upp och hal­ka­de he­la ti­den. Det tog någ­ra mi­nu­ter in­nan han var up­pe på be­nen.

– Då tit­ta­de folk på en; ”är han be­ru­sad el­ler vad är det?”. Det var in­te över­fullt med folk, men någ­ra gick om­kring där, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag fick en sån där käns­la över att jag skäm­des över att jag ram­lat. Att jag skäm­des över mi­na med­män­ni­skor att de in­te kun­de kom­ma fram och hjäl­pa till. Det är fruk­tans­värt, det känns jät­te­job­bigt.

Nu kla­ra­de sig Ro­ger ut­an hjärn­skak­ning el­ler brut­na ben, men är med­ta­gen i krop­pen och il­la be­rörd av hän­del­sen.

– Är det det här stres­sa­de li­vet som gör det här? Det är förjäv­ligt. Men jag har värl­dens mest fan­tas­tis­ka fru som hjäl­per mig i al­la lä­gen, sä­ger han.

– Men jag är be­svi­ken på män­ni­skor. Jag blir näs­tan för­ban­nad att man in­te kän­ner att man mås­te hjäl­pa till.

Att Ro­ger stäl­ler upp och be­rät­tar om hän­del­sen hand­lar om att han vill få män­ni­skor att tän­ka till.

– Om det kan hjäl­pa and­ra att få en tan­ke om vad som kan hän­da och hän­der är jag ba­ra glad, att man får sig en tan­ke­stäl­la­re. Det är jät­te­vik­tigt att vi hjäl­per varand­ra.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

BE­SVI­KEN. Ef­ter fal­let är Ro­ger Bäck­ström be­svi­ken att ing­en hjälp­te ho­nom upp när han hal­ka­de om­kring vid Bib­li­o­teks­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.