Fler kom­mer gå för­bi Ro­ger – men någ­ra kom­mer stan­na

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Ivec­kan pra­ta­de vi med Ro­ger, 73 år. Han ha­de ram­lat på all­män plats, in­te lyc­kats kom­ma upp och fick ing­en hjälp av de som pas­se­ra­de ho­nom. ”Det märk­li­ga är att det ba­ra är män­ni­skor som går för­bi, pra­tar i mo­bi­len och så. Jag tänk­te i mitt stil­la sin­ne att jag slu­tar hop­pas på mänsk­lig­he­ten” sä­ger Ro­ger.

Den­na, och lik­nan­de histo­ri­er, är hems­ka. Man ser fram­för sig em­pa­ti­lö­sa ro­bo­tar pro­gram­me­ra­de för att en­bart tän­ka på sitt. Fram­åt. In­te åt si­dan. Fram­åt.

Sam­ti­digt är det ock­så vik­tigt att min­nas: De mot­sat­ta ex­emp­le­na är många.

Nå­gon seg­nar ihop i tun­nel­ba­nan och vips står där 6–7 per­so­ner och hjäl­per. ”Da­gens ung­dom” som var­je dag fak­tiskt hjäl­per äld­re i trång­mål. Bus­schaf­fi­sen som stan­nar bus­sen för att hen ser i backspegeln att du kom­mer ku­tan­des.

Fler kom­mer gå för­bi ”Ro­ger”, and­ra kom­mer hjäl­pa ho­nom upp. För oss är det vik­tigt att be­rät­ta om bå­da fal­len.

TO­MASZ PO­ZAR Ny­hets­chef Pra­ta med mig! to­masz.po­zar@ di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.