Si­ri gör en podd av folks kär­leks­hi­sto­ri­er

Kär­lek när den på­ver­kar som mest. I var­je av­snitt av nya podden Hung­ri­ga hjär­tan får lyss­na­ren mö­ta en per­sons star­kas­te re­la­tions­be­rät­tel­se.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Mimmi Epstein 073-600 69 10 mimmi.epstein@di­rekt­press.se

Si­ri von Malm­borg ha­de va­rit i re­la­tio­ner i tio år när hon blev sing­el för två år se­dan.

– Jag bör­ja­de tän­ka: hur fun­kar det här? Sam­ti­digt ha­de många om­kring mig ett stor­migt kär­leksliv. Kanske var det nå­gon form av 30-års­kris, att man bör­ja­de änd­ra sin bild av kär­lek, stäl­la and­ra krav på en re­la­tion, sä­ger hon.

Det är med speg­ling­ar från si­na eg­na er­fa­ren­he­ter och tan­kar om kär­lek som Si­ri von Malm­borg lå­ter si­na in­ter­vju­per­so­ner få ta plats. Var­je av­snitt är en per­sons be­rät­tel­se.

– De be­rät­tar om den kär­leks­be­rät­tel­se som på­ver­kat dem mest i li­vet. Det be­hö­ver in­te va­ra den lyck­li­gas­te ut­an den som de­fi­ni­e­rat dem, sä­ger Si­ri von Malm­borg.

I ett av av­snit­ten pra­tar en­t­re­pre­nö­ren Anit­ha Schul­man om hur det gick till när hon var nyskild, ha­de be­stämt sig för att le­va som sing­el och blev su­per­för­äls­kad. I ett an­nat be­rät­tar en kil­le om när hans flick­vän dog i dis­ko­teks­bran­den i Gö­te­borg.

– Be­rät­tel­ser­na skil­jer sig väl­digt myc­ket åt, en del är all­var­li­ga­re. Kär­lek är ju ett så stort äm­ne att det ock­så blir ett sätt att be­rät­ta histo­ri­er om vår sam­tid, sä­ger Si­ri von Malm­borg.

Att gö­ra en podd om kär­lek har va­rit en dröm.

– Al­la kan re­la­te­ra till det. Och det är de­mo­kra­tiskt: man kan in­te re­gis­se­ra sig själv som på so­ci­a­la me­di­er. Al­la vill ju bli äls­ka­de för den man är. Det går in­te att göm­ma sig ba­kom la­ger av iden­ti­te­ter. Al­la käm­par, oav­sett om man är snygg, ar­bets­lös el­ler fram­gångs­rik.

Hung­ri­ga hjär­tan är en podd i P1, Sve­ri­ges ra­dio. Den finns även i ap­par där pod­dar finns.

FOTO: MIMMI EPSTEIN

KÄRLEKSPODD. Si­ri von Malm­borg har podden Hung­ri­ga hjär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.