De har en frukt­sam de­al med Ica

Fy­ra ele­ver på Tibb­le gym­na­si­um upp­märk­sam­ma­de hur myc­ket mat som slängs från mat­bu­ti­ker­na. Ge­nom sitt ung­doms­fö­re­ta­get Re­fruit uf gör de nu fruktchips av Icas res­ter.

Danderyds Nyheter - - Norrort/ Stockholm - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Det går hand i hand med över­kon­sum­tion. Vi kan in­te gö­ra nå­got åt att folk kö­per för myc­ket mat

I hös­tas skul­le Tibb­le-ele­ver­na Pa­tri­ca Wool­ford och Astrid Le­ger­naes, bå­da 18 år, star­ta ett eget UF- fö­re­tag. Bå­da tje­jer­na ar­be­ta­de då i mat­bu­tik och kom ge­nom si­na er­fa­ren­he­ter där­i­från på sin idé.

– Jag job­bar på Coop i Ar­ninge och be­vitt­nar ett stort matsvinn. Det är myc­ket som slängs, sä­ger Pa­tri­cia.

– Kött och så­dant blir of­ta då­ligt men frukt som slängs är in­te all­tid för att den är då­lig, ut­an de kan va­ra li­te kant­stöt­ta ba­ra, sä­ger Astrid.

Nap­pa­de på idén

I bör­jan av sep­tem­ber tog de där­för kon­takt med fle­ra mat­bu­ti­ker för att hö­ra om de kun­de få till ett sam­ar­be­te och häm­ta upp frukt som in­te går att säl­ja. Fred­rik Mau­ritz, Ica-hand­la­re på Ica Kvan­tum i Tä­by cent­rum, nap­pa­de.

– Jag har kört UF-fö­re­tag själv, även om det var 19 år se­dan. Sen är själ­va pro­duk­ten väl­digt ak­tu­ell, ut­i­från var vi är i dag med matsvin­net, sä­ger Fred­rik.

– Fred­rik är även vår råd­gi­va­re och det har hjälpt jät­te­myc­ket, sä­ger Pa­tri­cia.

Tar bort det då­li­ga

Nu får Re­fruit UF, som ock­så be­står av Mar­kus Él­deus Sör­man och Os­kar Hal­len­heim, häm­ta sto­ra lå­dor med frukt. Se­dan tar de bort det som är då­ligt på fruk­ten, mest äpp­len, och gör fruktchips av res­ten.

I egen­till­ver­ka­de för­pack­ning­ar säl­jer de se­dan chip­sen, som de mark­nads­för hår­dast via Fa­ce­book och Instagram. Må­let just nu är att chip­sen en dag ska fin­nas på hyl­lor­na på Ica i Tä­by cent­rum.

Gick trögt i bör­jan

Även om de­ras idé nu har hyl­lats, och de har fått bra re­spons på täv­ling­ar de ställt upp i, kän­des in­tres­set ljum­met till en bör­jan.

– Vi gjor­de en mark­nads­un­der­sök­ning först, men det var ing­et jät­testort in­tres­se för att va­ra är­lig. Men vi brann för idén och vil­le tes­ta den än­då, sä­ger Pa­tri­cia.

– Det går hand i hand med över­kon­sum­tion. Vi kan in­te gö­ra nå­got åt att folk kö­per för myc­ket mat, men det vi i stäl­let kan gö­ra är att ta de va­ra på de här fruk­ter­na som in­te är säljdug­li­ga, sä­ger Astrid.

Att av­veck­la fö­re­ta­get in­går i kur­sen, men se­dan hop­pas Pa­tri­cia och Astrid att star­ta upp fö­re­ta­get igen.

– Vår plan är att kö­pa in fler frukt­tor­ka­re och ha dem i en stör­re lo­kal, sä­ger Astrid.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

REFRUTERINGSPROJEKT. Astrid Le­ger­naes, Fred­rik Mau­ritz och Pa­tri­ca Wool­ford har ett frukt­sam­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.