Ung­do­mar läm­nar id­rot­ten allt ti­di­ga­re

Barn och ung­do­mar slu­tar id­rot­ta i en allt ti­di­ga­re ål­der och vid el­va års ål­der når id­rot­tan­det sin topp. Vi träf­fa­de en trä­na­re i Dan­de­ryd som vill se till att unga id­rot­tar sig in i vux­en­li­vet.

Danderyds Nyheter - - I Skolan? G - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Dan Jarl är trä­na­re i IFK Stocksund. För ho­nom spe­lar det ing­en roll om la­get vin­ner el­ler om de ska­par en ny Zla­tan – allt hand­lar om ett livs­långt för­hål­lan­de med fot­bol­len.

Att ung­do­mar slu­tar att id­rot­ta när de kom­mer upp i ton­å­ren be­ror på en rad oli­ka sa­ker. Ett av skä­len är att det ti­digt blir en se­ri­ös elit­sats­ning. Men i IFK Stocksund finns Dan Jarl, trä­na­ren som brin­ner för att al­la ung­do­mar och barn ska få va­ra med och att ska­pa en livs­lång kär­lek till id­rot­ten.

– Jag hop­pas att jag om cir­ka 30-40 år kom­mer se de här spe­lar­na fort­sät­ta spe­la med varand­ra, sä­ger han när vi träf­fas på Stock­ha­gen.

Han trä­nar ett av två pojklag för kil­lar föd­da 2006, la­get kal­las ”P06 Futu­re”.

– IFK Stocksund är en aka­de­mi­för­e­ning, men vi mås­te ock­så ha en verk­sam­het där al­la är väl­kom­na. Med ”futu­re” så vill vi vi­sa att vå­ra barn är fram­ti­den, sä­ger han.

In­te ”ska­pa en ny Zla­tan”

La­get be­står av 35 kil­lar som har fy­ra trä­nings­ti­der i vec­kan. På var­je trä­ning in­går boll i var­je mo­ment och av­slu­tas of­tast med vad spe­lar­na tyc­ker är ro­li­gast – match. Ge­nom att klub­ben har fle­ra trä­nings­ti­der var­je vec­ka vill Dan även främ­ja att ung­do­mar ska ha tid med and­ra id­rot­ter el­ler ak­ti­vi­te­ter.

På så vis me­nar han att man får trä­na i den mån man kan och ing­et barn be­hö­ver väl­ja att slu­ta med en id­rott.

– Jag vill att mi­na spe­la­re ska kom­ma så långt de kan på al­la ni­vå­er, och det är vik­tigt att be­to­na al­la ni­vå­er. Sen om den trä­ning de får med­för att de spe­lar i di­vi­sion 4 el­ler lands­la­get spe­lar ing­en roll, det hand­lar om att be­hål­la in­tres­set.

Dan be­rät­tar att hans mål­sätt­ning in­te är att ska­pa en ny Zla­tan när han trä­nar si­na 12-åring­ar.

– Zla­tan är ma­ka­lös men när han är 74 år och in­te rör sig li­ka gra­ci­öst läng­re kom­mer han tän­ka, var­för slu­ta­de jag med fot­bol­len? Jag vill att al­la da­gens barn ska va­ra som fik­ti­va Nis­se, som är 74 och har spe­lat fot­boll i 69 år och haft fot­bol­len med sig he­la li­vet – det ser jag som vårt störs­ta syf­te.

Ut­vekclas oli­ka

Bort­sett från hur för­e­ning­ar själ­va kan se­lek­te­ra grup­per av barn så har även för­äld­rar­na ett stort an­svar för att bar­nen vill fort­sät­ta i för­e­nings­id­rott läng­re.

– Barn ut­veck­las oli­ka och man vet ald­rig vad som hän­der. För­äld­rar vill of­ta sä­ga att de­ras son el­ler dot­ter spe­lar i ”första­la­get”, ”aka­de­mi­la­get” – men mår al­la barn bra i det? Som för­äl­der, le­da­re och trä­na­re und­vik att ta kom­man­dot i bar­nens val in­om sin id­rott, frå­ga dem istäl­let vad och hur de vill ha det och där­ef­ter väg­led dem i po­si­tiv an­da.

I hans lag är vem som helst in­te ba­ra väl­kom­men att prov­spe­la, man är väl­kom­men att va­ra med helt och hål­let, även om man så ald­rig rört en boll ti­di­ga­re.

– Att prov­spe­la i ett lag och få hö­ra ”du är jät­te­duk­tig, men...”, det är ju hur tungt som helst – att bli bort­vald är det värs­ta som kan ske. Vi får ald­rig åsi­do­sät­ta nå­got barn.

Om den trä­ning de får med­för att de spe­lar i di­vi­sion 4 el­ler lands­la­get spe­lar ing­en roll, det hand­lar om att be­hål­la in­tres­set.

PROFFSERFAREN. Dan Jarl spe­la­de all­svensk fot­boll i Ös­ters IF un­der de­lar av 1980-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.