To­a­let­ten öpp­nas

Un­der fle­ra år har to­a­let­ten buss­ter­mi­na­len vid Dan­de­ryds sjuk­hus re­no­ve­rats i om­gång­ar. Men nu ser det ut att bli änd­ring på det.

Danderyds Nyheter - - I Skolan? G - Hel­le Ki­ker­puu

To­a­let­ten vid Dan­de­ryds buss­håll­plats har va­rit stängd för re­no­ve­ring till och från un­der lång tid, vil­ket upp­rört många re­se­nä­rer.

– Det kom­mer in fem per­so­ner el­ler fler om da­gen och frå­gar om to­a­let­ten, ibland är det näs­tan fler som frå­gar om to­a­let­ten än som kö­per blom­mor, sä­ger Linnea Ols­son som job­bar på bloms­ter­af­fä­ren i ter­mi­na­len.

När hon bör­ja­de 2017 ha­de den all­män­na to­a­let­ten, som lig­ger bred­vid bu­ti­ken, va­rit stängd un­der ett år.

För två vec­kor se­dan fick Linnea där­e­mot in­for­ma­tion att to­a­let­ten snart ska öpp­na.

Men Ul­ri­ka Borg på tra­fik­för­valt­ning­ens press­tjänst sä­ger att det in­te är SL:s an­svar att öpp­na to­a­let­ten och hän­vi­sar istäl­let till Dan­de­ryds kom­mun.

Jo­nas Frejd, chef för an­lägg­nings­av­del­ning­en på Dan­de­ryds kom­mun, sä­ger att kom­mu­nen ny­li­gen fått be­sked från SL att to­a­let­ten snart är fär­dig­ställd.

– Det är ba­ra någ­ra prak­tis­ka sa­ker kvar att lö­sa. Vi kom­mer öpp­na den så fort vi ord­nat med un­der­hål­let av to­a­let­ten, sä­ger han.

Det är tra­fik­för­valt­ning­en som äger fas­tig­he­ten och to­a­let­ten, men kom­mu­nen ser över un­der­hål­let. En ud­da lös­ning då SL of­tast in­te äger to­a­let­ter knut­na till kol­lek­tiv­tra­fi­ken me­nar Jo­nas Frejd. Men nu ska re­se­nä­rer­na allt­så kun­na gå på to­a­let­ten vid buss­ter­mi­na­len.

– Jag vå­gar in­te sä­ga ett ex­akt da­tum, men in­om en el­ler två vec­kor. När vi vet ex­akt da­tum går vi ut med det på kom­mu­nens hem­si­da, sä­ger Jo­nas Frejd.

To­a­let­ten kom­mer att va­ra gra­tis.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

IN­FOR­MA­TION. Många frå­gar om to­a­let­ten be­rät­tar Linnea Ols­son som job­bar på blom­bu­ti­ken bred­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.