Tan­gi­na och Enamul tar over vid No­ra torg

Ef­ter 23 år på No­ra torg tac­ka­de den ti­di­ga­re äga­ren Be­hrooz för sig. Nu har vi träf­fat Tan­gi­na och Enamul som ska dri­va No­ra livs vi­da­re och bland an­nat sat­sa på go­dis.

Danderyds Nyheter - - I Skolan? G -

Isom­ras träf­fa­de vi Be­hrooz Khosh­nood, som i 23 år dri­vit No­ra Livs men då var i full färd med att hit­ta nå­gon som kun­de ta över verk­sam­he­ten på tor­get. Nu har de nya ägar­na av bu­ti­ken flyt­tat in, pa­ret Enamul Hoq och Tan­gi­na Sul­ta­na.

– Vi bor i Eds­berg och var in­tres­se­ra­de av att hit­ta nå­gon bu­tik här i när­he­ten att dri­va. Sen har vi vår son på en för­sko­la här i Dan­de­ryd ock­så, så det är prak­tiskt, sä­ger Enamul.

Att ef­ter­trä­da nå­gon som haft en verk­sam­het i 23 år är in­te all­tid en­kelt. Men se­dan de kom till bu­ti­ken i bör­jan av ja­nu­a­ri är pla­ner­na re­dan i full gång för bu- ti­kens fram­tid. Bland an­nat har de upp­rät­tat en tipslå­da vid ut­gång­en av bu­ti­ken för att få hö­ra kun­der­nas öns­ke­mål.

– Det känns bå­de bra och väl­digt spän­nan­de att ha en li­ten bu­tik som den här. Vi ska för­sö­ka ge den bäs­ta ser­vice som går, så får vi se hur det går. Men om­rå­det är jät­te­bra, sä­ger Tan­gi­na.

– Ti­di­ga­re drev vi bu­tik i Upp­lands Väs­by. Det var ett bra om­rå­de men in­te li­ka lugnt och trev­ligt som här. Vi mås­te ha li­te va­ror som in­te är li­ka van­li­ga så att vi har nå­got and­ra in­te har, sä­ger Enamul.

Bland an­nat kom­mer de sat­sa på lösvikts­go­dis och eko­lo­gis­ka va­ror. På sikt ska de även ta in färskt bröd och med ti­den kan fler för­änd­ring­ar kom­ma.

– Man får gö­ra li­te steg för steg. Så får vi se vil­ka va­ror som säl­jer så vi vet vad vi ska ta in, sä­ger Enamul.

Vi ska för­sö­ka ge den bäs­ta ser­vice som går, så får vi se hur det går. Men om­rå­det är jät­te­bra.

Text och foto: Ke­vin We­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.