Ny stra­te­gi ska få unga att stan­na kvar in­om id­rot­ten

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Rik­sid­rotts­för­bun­det ”Stra­te­gi 2025” ska främ­ja barn och ung­do­mar i att fort­sät­ta id­rot­ta hög­re upp i åld­rar­na. Stra­te­gin byg­ger på en ny syn på barns idrottande.

Vid el­va års ål­der når id­rot­tan­det sin topp, i åld­rar­na där­ef­ter sjun­ker ut­ö­van­de i oli­ka för­e­ning­ar. För att få fler ung­do­mar att fort­sät­ta med id­rott sat­sar Rik­sid­rotts­för­bun­det på nå­got de kal­lar ”Stra­te­gi 2025”.

– Det hand­lar in­te ba­ra om att få unga att stan­na kvar in­om id­rot­ten ut­an om att för­stå var­för många slu­tar. Of­ta kan det be­ro på att man in­te an­ser sig plat­sa el- ler att man som 15- åring in­te vill trä­na fem gång­er i vec­kan, sä­ger Cin­ni­ka Bei­ming, di­strikts­chef på Stock­holms id­rotts­för­bund och fort­sät­ter:

– Det är of­ta väl­digt svart el­ler vitt. Att sä­ga åt al­la för­e­ning­ar att de ska kun­na ta emot 15-åri­ga ny­bör­ja­re kan va­ra svårt, men vi mås­te strä­va ef­ter att man ska kun­na bör­ja även som ny­bör­ja­re oav­sett ål­der.

Cin­ni­ka me­nar vi­da­re att en del av ar­be­tet med stra­te­gin går ut på att rann­sa­ka hur för­bun­det själ­va ti­di­ga­re ar­be­tat.

– Idrotts­rö­rel­sen har in­te lyc­kats be­hål­la barn och ung­do­mar i den ut­sträck- ning man bor­de. Kans­ke har vi hel­ler in­te fullt ut lyc­kats nå full jäm­ställd­het och in­te hel­ler att in­klu­de­ra al­la mål­grup­per. Det finns gans­ka många fläc­kar på kar­tan där det in­te finns nå­got för­e­nings­liv, sä­ger hon.

Må­let med stra­te­gin är en för­änd­rad syn på idrottande. Bland an­nat in­ne­fat­tar det att det ska va­ra nor­malt att in­te täv­la, men att Sve­ri­ge kom­mer ha fler världs­stjär­nor ef­tersom fler är mo­ti­ve­ra­de att hål­la på läng­re. Fo­kus ska ock­så va­ra att in­te jäm­fö­ra barn och att det ska va­ra en­kelt att by­ta id­rott.

NYA MÅL. Cin­ni­ka Bei­ming, di­strikts­chef på Stock­holms id­rotts­för­bund vill få fler unga att id­rot­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.