Nu pac­kar The­o­dor in­för Rä­vens flytt från Djurs­holm

Ef­ter tre år på El­ver­ket i Djurs­holm stäng­er nu Rä­ven An­tik och flyt­tar när­ma­re stan. Äga­ren The­o­dor me­nar att lä­get va­rit all­de­les för iso­le­rat och att kun­der­na in­te kom­mit i den mån han hop­pa­des.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

Ny­li­gen stäng­de The­o­dor Mü­h­rer sin an­tik­af­fär Rä­ven An­tik som haft en lo­kal på El­ver­ket i Djurs­holm. An­led­ning­en är att kun­der­na är för få och att eko­no­min in­te går ihop.

– Det finns in­te så bra kom­mu­ni­ka­tio­ner dit, de fles­ta som går för­bi är ba­ra bo­en­de i Djurs­holm. Är man på Djurs­holms torg så finns det ett visst till­flö­de av folk från and­ra de­lar, sä­ger han.

Han har haft bu­ti­ken i tre år och kom­mer sak­na att in­te läng­re ha af­fä­ren i Djurs­holm.

– Det är väl­digt trev­li­ga per­so­ner de jag har job­bat med på Ele­ver­ket, så det blir trå­kigt att läm­na dem. Sen är plat­sen väl­digt na­tur­nä­ra, har en ute­ser­ve­ring, myc­ket barn om­kring, en my­sig plats helt en­kelt, sä­ger The­o­dor Mü­h­rer och fort­sät­ter:

– Många har va­rit gla­da över bu­ti­ken och har sett det som ett smult­ron­stäl­le, men ty­värr har den le­gat li­te för iso­le­rat.

Vill för­trol­la

Den som va­rit tro­gen kund till The­o­dor be­hö­ver in­te miss­trös­ta allt för myc­ket. I slu­tet av april öpp­nar han näm­li­gen upp Rä­ven An­tik i Bergs­ham­ra cent­rum.

– Där får jag ett skylt­föns­ter och det är stör­re till­ström­ning av män­ni­skor till och från tun­nel­ba­nan. Så det känns skönt på ett vis, jag är an­tik­hand­la­re för li­vet, sä­ger han.

The­o­dor, som är upp­vux­en och än i dag bor i Enebyberg, me­nar vi­da­re att han vill fort­sät­ta fo­ku­se­ra på det fy­sis­ka mö­tet med kun­den, där­för väl­jer han att in­te fo­ku­se­ra på in­ter­net­han­del.

– Jag vill att folk ska för­trol­las när de kli­ver in i bu­ti­ken, det ska va­ra på rik­tigt och jag gil­lar att gö­ra allt or­dent­ligt.

Vil­ka and­ra plat­ser i Dan­de­ryd skul­le fun­ge­ra för en an­tik­af­fär?

– Jag kan tän­ka mig att Ene­by­bergs­vä­gen skul­le kun­na gå, där är det ett na­tur­ligt flö­de av män­ni­skor som ock­så tar sig till Tä­by. Möj­ligt­vis skul­le även Mörby fun­ge­ra, sä­ger The­o­dor Mü­h­rer.

Många har va­rit gla­da över bu­ti­ken och har sett det som ett smult­ron­stäl­le, men ty­värr har den le­gat li­te för iso­le­rat.

FO­TO: KE­VIN WEDIN

Ål­der: 35. Bor: Enebyberg. Fö­re­drar: ”Ke­ra­mik­före­mål, men det har kom­mit mer på sisto­ne.”

Ogil­lar: ”Kri­stall­kro­nor, jag tyc­ker in­te om det och kom­mer in­te hand­la med det. Jag gil­lar in­te pom­pö­sa och skry­ti­ga sa­ker.”

ANTIKRÄV. The­o­dor Mü­h­rer öpp­na­de Rä­ven An­tik 2015 vid El­ver­ket i Djurs­holm. Nu flyt­tar han verk­sam­he­ten till Bergs­ham­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.