Ener­gi­jakt på Dan­de­ryds sko­lor

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Den 14 maj kan kom­mu­nens fjär­de- och fem­teklas­sa­re re­do­vi­sa om de har va­rit den klass som lärt sig mest och på bäst sätt vi­sat att de ar­be­tat med att spa­ra ener­gi. Täv­ling­en drogs igång i mit­ten av mars och ar­ran­ge­ras av tek­nis­ka kon­to­ret och Pia Norrt­hon, lä­ra­re på Va­sa­sko­lan.

Täv­lings­upp­gif­ter­na be­står i att be­sö­ka ener­gi­ut­ställ­ning­en på Tek­nis­ka mu­se­et, att ar­be­ta på hur man spa­rar ener­gi bå­de hem­ma och i sko­lan. Ett an­nat grund­krav var att man ock­så skul­le del­ta i Earth hour som var i hel­gen. Se­dan ska klas­ser­na re­do­vi­sa vad de gjort på val­fritt vis.

Al­la sko­lor kan vin­na ett kit där el­kom­po­nen­ter an­vänds för att åstad­kom­ma ljus, ljud el­ler rö­rel­se.

FO­TO: KE­VIN WEDIN

TEK­NIS­KA KON­TO­RET. Ruth Mey­er är kom­mu­nens kli­matstra­teg och in­vol­ve­rad i Ener­gi­jak­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.