Där­för läm­nar hon sin äls­ka­de bu­tik på Djurs­holms torg

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin Wedin

Ef­ter tio år på Djurs­holms torg ser sig nu Stocksunds-bon Em­ma om ef­ter spe­ku­lan­ter att ta över hen­nes bu­tik. För­hopp­ning­en är att kon­cep­tet ska le­va vi­da­re i ny re­gi.

För tio år se­dan star­ta­de Stocksunds­bon Em­ma Karlk­jell barn­bu­ti­ken ” Lil­la grö­na in­di­a­nen” på Djurs­holms torg. Men nu ser hon sig om ef­ter spe­ku­lan­ter att ta över bu­ti­ken och kon­cep­tet och dri­va den vi­da­re i ny re­gi.

– Det hand­lar om att jag star­ta­de bu­ti­ken för tio år se­dan och nu har jag nått dit jag vil­le från bör­jan. Jag ska ta igen allt jag mis­sat un­der al­la des­sa år och sen får jag se vad som hän­der, sä­ger Em­ma Karlk­jell.

Hon be­to­nar dock att hon in­te har nå­gon bråds­ka gäl­lan­de vem som ska ta över bu­ti­ken – det vik­ti­ga me­nar hon är att bu­ti­ken får fin­nas kvar i den form den är idag.

– Det är väl­digt vik­tigt för mig ef­tersom jag byggt upp det här un­der tio år och då känns det bra om det fort­sät­ter. Att läm­na Djurs­holms torg känns trå­kigt, men jag kanske får ta an­ställ­ning i stäl­let, sä­ger Em­ma Karlk­jell.

– Bu­ti­ken över­le­ver på si­na stam­kun­der, många åter­kom­mer minst en gång i vec­kan, så det är vik­tigt att för­nya sor­ti­men­tet så att det finns nå­got nytt of­ta.

LÄM­NAR. Em­ma Karlk­jell vill se att den som tar över bu­ti­ken fort­sät­ter i sam­ma re­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.