Al­li­an­sen i SLL har själ­va ska­pat vård­plats­bris­ten

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Sa­ga Ny­bäck, Spe­ci­a­list­lä­ka­re

En­ligt Da­gens Ny­he­ter, 27/10-17, kän­de lands­tings­rå­det An­na Star­brink (L) in­te till vid­den av vård­plats­bris­ten i Stock­holm. Lands­tings­po­li­ti­ker­na mås­te va­ra bå­de blin­da och dö­va så myc­ket som vi per­so­nal på Stock­holms sjuk­hus har lar­mat de se­nas­te åren.

San­ning­en är den att Al­li­an­sen ald­rig har haft nå­gon am­bi­tion att ska­pa fler vård­plat­ser el­ler rät­ta­re sagt, ska­pa bätt­re ar­bets­mil­jö och lö­ner till sjuk­skö­ters­kor­na ef­tersom det är de och in­te säng­ar­na som flyr från sjuk­hu­sen. Den trend vi nu ser, att fler vård­plat­ser är stäng­da nu än ti­di­ga­re, är in­te ne­ga­tiv. Det­ta ske­en­de är en planen­lig del av Fram­ti­dens häl­so- och sjuk­vård.”. Det är allt­så po­li­ti­ker­nas av­sikt­li­ga pri­o­ri­te­ring­ar som di­rekt lett till stäng­da av­del- ning­ar, för­se­na­de ope­ra­tio­ner och me­di­cins­ka be­hand­ling­ar. Kon­se­kven­sen är att män­ni­skor li­der och nu även dör. Star­brink sä­ger att ”vår­den mås­te ju pri­o­ri­te­ra de all­var­ligt sju­ka” (DN 27/10). Det är en skymf. Vad tror hon att vi gör? Var­je dag ställs vi lä­ka­re in­för helt omöj­li­ga pri­o­ri­te­ring­ar mel­lan svårt sju­ka pa­ti­en­ter. Vi bak­binds av hen­nes po­li­tik. Det är HON som in­te pri­o­ri­te­rar ef­ter me­di­cins­ka be­hov. Män­ni­skor i be­hov av in­ten­siv­vård trans­por­te­ras i am­bu­lan­ser mel­lan in­ten­siv­vårds­av­del­ning­ar på grund av plats­brist! Än­då väl­jer SLL att sat­sa på att öpp­na nära­ku­ter dit lind­rigt sju­ka kan gå på kvälls­tid, ef­ter job­bet när det pas­sar. Des­sa av­las­tar in­te sjuk­hu­sens akut­mot­tag­ning­ar ett dugg ef­tersom be­last­ning­en be­står av pa­ti­en­ter som be­hö­ver läg­gas in som blir kvar och då be­hö­ver mer än akut­vård på aku­ten.

Nu har det upp­rät­tats en po­li­san­mä­lan om vål­lan­de till an­nans död gäl­lan­de de för­se­na­de can­ce­ro­pe­ra­tio­ner­na. Är det nå­gon som tror att de an­sva­ri­ga po­li­ti­ker­na kom­mer att åta­las? Att pa­ti­en­ter dör på grund av då­li­ga po­li­tis­ka pri­o­ri­te­ring­ar el­ler helt en­kelt bris­tan­de re­sur­ser är nå­got som jag som lä­ka­re har myc­ket svårt att ac­cep­te­ra i ett rikt land som Sve­ri­ge. Om me­di­cinskt an­sva­ri­ga lä­ka­re dess­utom kom­mer att bör­ja po­li­san­mä­las för så­dant som är ut­om vår kon­troll då för­står jag in­te hur jag ska kun­na fort­sät­ta att ar­be­ta i det här yr­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.