TJENA TOR­GET-HUR ÄR LÄ­GET?

Vi kol­lar hur det står till med fö­re­tagskli­ma­tet kring tor­get i Djurs­holms cent­rum

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din Hel­le Ki­ker­puu nor­rort@di­rekt­press.se

Ef­ter Mör­by cent­rum är Djurs­holms torg den näst störs­ta sam­lings­plat­sen i Dan­de­ryd där man kan shop­pa, äta, stro­sa längs Ven­de­vä­gen och mer där­till. Dan­de­ryds Ny­he­ter gjor­de ett ned­slag på tor­get för att hö­ra vad en del av bu­tiksä­gar­na tyc­ker om tor­get i dag och vad de öns­kar för fram­ti­den.

Victo­ria De­nie och Lot­ta Ståhl job­bar med dam­klä­des­af­fä­ren Mar­ga Ståhl, som mer el­ler mind­re är en in­sti­tu­tion på tor­get. De me­nar att det är vik­tigt att hjäl­pas åt, bu­tiks­in­ne­ha­va­re sinse­mel­lan.

– Vi tip­sar kun­der som kom­mer om att gå och äta på nå­gon av re­stau­rang­er­na här. Och för­hopp­nings­vis tip­sar re­stau­rang­er­na om oss. Vi har en stark fö­re­ta­gar­för­e­ning här som ide­ellt an­ord­nar med allt från vår­mark­nad till Djurs­holm by night, sä­ger Victo­ria och fort­sät­ter:

– Vi vill ju ha så myc­ket verk­sam­he­ter här som möj­ligt, och de se­nas­te åren har tor­get ut­veck­lats väl­digt myc­ket. Det känns som många Djurs­hol­ma­re gil­lar det, det är en bra mix.

Bätt­re än för­vän­tat

I som­ras tog Jo­han­na Ed­holm över Djurs­holms op­tik ef­ter att ti­di­ga­re ha ar­be­tat i Tä­by cent­rum. Hon be­rät­tar att den förs­ta ti­den i Djurs­holm gått bätt­re än för­vän­tat.

– Käns­lan är att många tip­sar varand­ra mun till mun och att många är må­na om cent­ru­met. Det känns som många kun­der är lo­ja­la, sä­ger hon.

Men det finns sa­ker som Jo­han­na tror skul­le be­ri­ka tor­get yt­ter­li­ga­re.

– Ett sys­tem­bo­lag kanske, in­te nöd­vän­digt för mig, men nå­got så att man kan kö­pa li­te fi­na­re vi­ner el­ler öl. Sen ha­de det va­rit top­pen med nå­gon mer de­li­ka­tess­bu­tik, nå­got som gör att man of­ta kom­mer till tor­get, sä­ger hon.

Strax bred­vid Djurs­holms op­tik lig­ger den re­la­tivt ny­öpp­na­de sa­long­en Lo.Ve & Co som drivs av Ve­ra Bon­té och Lot­tie Sjö­vall.

– Vi öpp­na­de eget i ja­nu­a­ri ef­ter att ha job­bat på en an­nan sa­long i Djurs­holm, ba­ra rakt över tor­get. Ve­ra i nio och jag i två år. Vi trivs jät­te­bra och vil­le stan­na kvar ef­tersom vi har en kund­krets här, sä­ger Lot­tie.

Ge­ne­ra­tions­skif­te

På de två åren som Lot­tie job­bat i Djurs­holm tyc­ker hon att hon sett en viss för­änd­ring.

– Det har hänt myc­ket och det känns som att tor­get är un­der stor ut­veck­ling. Fler små­barn­fa­mil­jer har flyt­tat till Djurs­holm så ett visst ge­ne­ra­tions­skif­te har ägt rum, sä­ger hon.

So­fie Pawlo, som äger in­red­nings- och pre­sent­bu­ti­ken Déco Djurs­holm, tyc­ker att det är en trev­lig stäm­ning kring tor­get. Hon bor i Djurs­holm och öpp­na­de bu­ti­ken för fy­ra år se­dan då hon tyck­te tor­get sak­na­de en in­red­nings­bu­tik.

– Det är li­tet och känns näs­tan som en små­stad. Folk är trev­li­ga och det är lugnt i bör­jan av vec­kan, men på hel­ger­na blir det mer li­vat.

Vi vill ju ha så myc­ket verk­sam­he­ter här som möj­ligt, och de se­nas­te åren har tor­get ut­veck­lats väl­digt myc­ket.

NÖJD. So­fie Pawlo på Déco gil­lar stäm­ning­en kring tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.